ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ จำนวนไฟล์
แบบฟอร์มตารางการเขียนงบประมาณของโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1
แบบกรอกข้อมูลนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการวิจัย ประจำปี 2560 1
แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่1 และ ครั้งที่2 2
แบบฟอร์ม นำเสนอผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 2
แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 3
แบบฟอร์ม รายงานการวิจัย R to R 1
แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1
แบบฟอร์ม ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2559 29
แบบฟอร์ม การพัฒนานวัตกรรมสถาบัน 2558 3
แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเรื่องสร้างสรรค์ 1
แบบฟอร์ม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 2
แบบฟอร์ม โครงการวิจัย HERP 4
แบบฟอร์ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6
โครงการฐานราก ปี 2557 2
โครงการรัฐร่วมฯปีงบประมาณ 2557 3
แบบฟอร์มชื่นชมคำขอการคุ้มครองสิทธิ์ 2
แบบบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ 1

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014