ดาวน์โหลดเอกสาร2

แบบฟอร์มรายงานการวิจัย R to R

ประเภทไฟล์ ชื่อเอกสาร Download
PDF แบบฟอร์มรายงานการวิจัย-R-to-R คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ

ประเภทไฟล์ ชื่อเอกสาร Download
WORD แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2559

ประเภทไฟล์ ชื่อเอกสาร Download
PDF ปฏิทินตรวจสอบปี 59 (ส่วนที่1) คลิกดาวน์โหลด
PDF ตารางแนวทางการประเมิน คลิกดาวน์โหลด
WORD แบบ ว-6 คลิกดาวน์โหลด
XLS บัญชีข้อเสนอ คลิกดาวน์โหลด
PDF คำชี้แจงแบบ บช-3 คลิกดาวน์โหลด
WORD แบบแผนงานวิจัย (ส่วนที่2) คลิกดาวน์โหลด
PDF คำชี้แจงแผนงานวิจัย คลิกดาวน์โหลด
WORD แบบ ต1ช และ ต คลิกดาวน์โหลด
WORD แบบ TOR คลิกดาวน์โหลด
PDF นท1-ช คลิกดาวน์โหลด
WORD แบบโครงการวิจัย(ว1ด)(ส่วนที่3) คลิกดาวน์โหลด
PDF คำชี้แจงโครงการวิจัย คลิกดาวน์โหลด
PDF นท-1ต คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 1 (ส่วนที่4) คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 2 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 3 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 4 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 5 คลิกดาวน์โหลด
WORD ภาคผนวก 6 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 7 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 8 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 9 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 10 คลิกดาวน์โหลด
WORD ภาคผนวก 11 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 12 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 13 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 14 คลิกดาวน์โหลด
PDF ภาคผนวก 15 คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014