download เอกสารประกอบการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มในการยื่นขอรับรอง คลิกดาวน์โหลด
สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คลิกดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาการขอยินยอมจากอาสาสมัคร คลิกดาวน์โหลด
สำหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมยุษย์ คลิกดาวน์โหลด
การพิจารณาภายหลังการรับรอง คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานผลสรุปการวิจัย คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง คลิกดาวน์โหลด
ตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงสำรวจ คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014