ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวและขอพร ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 8 พ.ค. 2560

ภาพกิจกรรม