การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ ณ โรงเรียนบ้านโนนโก ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 27 พ.ค. 2560

ภาพกิจกรรม