กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา


วันที่ 29 มิ.ย. 2560

ภาพกิจกรรม