ข่าวประกาศ

วารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ซึ่งทางวารสารได้จัดพิมพ์ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ และทางวารสารได้ขอเลข ISSN (Online) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางวารสารนำเลข ISSN (Online) จัดพิมพ์ไว้บนหน้าปกของวารสารทุกฉบับ

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018