วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ JOURNAL STATUS

หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] พบทั้งหมด105 รายการ
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 ตีพิมพ์ใน
1 หลุมพรางของการฝึกอบรมที่ไม่ประสบความสำเร็จกรณีศึกษา บริษัทผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง พัชริดา เอี่ยมสุนทรชัย และมณฑล สรไกรกิติกูล ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
2 การศึกษาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจในประะเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน บุญลดา คุณาเวชกิจ และบรรพต วิรุณราช ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
3 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศิริกานต์ สุริยวัฒนานนท์, อัจฉรา นิยมมาภา, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และสุพจน์ เกิดสุวรรณ์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
4 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติของนักเรียนไทยและนักเรียนสิงคโปร์ น้ำฝน เบ้าทองคำ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
5 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฐมนต์ ชาญเชิงค้า, ธานี เกสทอง และนันทิยา น้อยจันทร์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
6 การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 นิรันดร์ แจ่มอรุณ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
7 ตัวกำหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ หลี เฉิงฉวย และบุญฑวรรณ วิงวอน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
8 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อมรา ครองแก้ว, เพ็ญศรี จันทร์อินทร์, น้ำพัก ข่ายทอง, ผดุงพร พันธ์พืช, ชุลีพร แสงสุวรรณ์ และกรกกร ทอง ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
9 สภาพปัญหาและการประเมินความต้องการจำเป็น สมรรถนะด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และองอาจ นัยพัฒน์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
10 ความฉลาดทางอารมณ์และสมรรถนะการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้กลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ อพันตรี พูลพุทธา ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
11 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนในธุรกิจการบริการแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร นฤมล จิตรเอื้อ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
12 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปากชัน แขวงบริคำไชย วปป. ลาว ใจราศี ยอพันไช และภัทรธิรา ผลงาน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชนมน สุขวงศ์ และรังสรรค์ โฉมยา ผ่าน ส่งแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
14 ผลการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องที่มีต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สยาม ทองใบ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
15 การศึกษาความต้องการหลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฟ้า วิไลขำ และปรีดี ปลื้มสำราญกิจ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
16 ปัจจัยบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
17 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ปาริชาต เตชะ และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา นาริสา วงศ์วิวัฒน์ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
19 แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดธุรกิจไข่เค็มใบเตย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กุลชลี พวงเพ็ชร์, สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ คำนวนชัย ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
20 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา