ข่าวประกาศ

  ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์

  จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/index                 
       -วิธีการสมัครสมาชิก
       -วิธีการส่งบทความ
   เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เบอร์โทรศัพท์ 08 4593 9223 (วิทย์)

  
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal


แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสาร