ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

ความเชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ
รศ.ดร.ถาวร สารวิทย์
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์
ผศ.ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล
ผศ.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
ความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
รศ.ดร.สำราญ  มีแจ้ง
รศ.ดร.สมถวิล วิจิตวรรณา
รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ผศ.ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล
ดร.ประมาณ  ทรัพย์ผดุงชนม์
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
ดร.วรนาท  รักสกุลไทย
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
ผศ.ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์
ความเชี่ยวชาญด้านพลศึกษา
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
ดร.จุฑา ดิงศภัทย์
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ผศ.ดร.สกล เกิดผล
ผศ.ดร.อารีรักษ์   มีแจ้ง
ดร.ประมาณ  ทรัพย์ผดุงชนม์
ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข     
รศ.ดร.ถาวร สารวิทย์
ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ความเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ดร.โชคชัย สุทธาเสศ
ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
รศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์
รศ.ดร.สุเมธ เดียวอิสเรศ
ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี
ดร.จุฑามณี  สามัคคีนิชย์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
รศ.ดร.รวี ลงกานี
ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
ผศ.ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การสื่อสาร
รศ.ดร.รวี ลงกานี
ดร.จารุวรรณ แดงบุษผา
ดร.มัลทิกา   ศิริพิศ
ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
ผศ.ดร.สกล เกิดผล
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
รศ.ประทีป นักปี่
ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
ศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์
ความเชี่ยวชาญด้านทัศน์ศิลป์
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ความเชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์
ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
ศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์
ความเชี่ยวชาญด้านปรัชญา
รศ.ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.พิษณุ  บุญนิยม
ความเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและวรรณกรรม
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
ผศ.หทัยวรรณ ไชยะกุล
ดร.บัวริน วังคีรี
รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง