บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บรรณาธิการ
ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส                         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์                               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ
Professor Dr.Shong  Huang                         National Taiwan Normal University
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ปัญหา                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  ลำยอง                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรัส  วงศ์สว่าง                มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล              มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พีรพรพิศาล               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยยะ                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  พุ่มพิมล                  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ   บัวเทศ                มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ บูลย์ประมุข                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  สิงห์คง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฝ่ายจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์
ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง
นายทวิช   ปิ่นวิเศษ
นายสุรเชษฐ  ขอนทอง