วัตถุประสงค์ของวารสาร

เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา  เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป