ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำค้นหา : ขอบเขตค้นหา :  
พบทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
บทคัดย่อ
1
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และวิถีตลาดการผลิตกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร (Cost, Benefits and Market Channels Analysis of Gol)   (   ) , 2555    
2
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ ()   ( ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล.   ) , 2556    
3
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกร ()   ( บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์   ) , 2556    
4
การเสริมสร้างการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่มีพิษทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล   ) , 2556    
5
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ()   ( ธงชัย ช่อพฤกษา   ) , 2556    
6
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2556    
7
ชื่อโครงการวิจัย ลักษณะเฉพาะของเอ็นโดมอร์ฟซึมของพาธและไซเคิล ที.เป.นคอมพลีทลีเรกูลาร์โมนอยด์ ()   ( นิรุตติ พิพรรธนจินดา   ) , 2555    
8
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย ( The Development Approach for the Effectiveness i)   ( ปาจรีย์ ผลประเสริฐ   ) , 2555    
9
การนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง (Introducing of the Ruler Virtues to the Water Resources Management at Nhong-Ping-Kai sub-distric Meung district, Kamphaeng Phet Province)   ( จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์   ) , 2555    
10
การวิจัยพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น: ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะ มูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร (Research based teacher development: Social Capital with Co-operated of Community Based in Solid Waste Management of Nakhornchum Local Government Administration in Kamphaeng Phet Province)   ( โอกามา จ่าแกะ   ) , 2555    
11
ผลการใช้คำศัพท์ภาษาจีนที่นิยม จำนวน 500 คำ ส่งเสริมความสามารถด้านการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย (The Most Frequently Use of Five-hundred Chinese Vocabulary to Enhance Chinese Vocabulary Rote of Chinese Students at Kamphaeng Phet Rajabhat University )   ( สายพิณ พิกุลทอง กูรุง   ) , 2555    
12
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา (The Development of Knowledge Management Process to Promote Learner-centred Teaching Capability of Teachers in Tertiary Level)   ( วชิระ วิชชุวรนันท์   ) , 2555    
13
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร (TOURIST’S SOUVENIR BUYING BEHAVIOR IN KAMPHAENG PHET PROVINCE)   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2555    
14
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก (Strategy Development for Village Management according to Living based on the Sufficiency Economy Philosophy in Kamphaeng Phet and Tak )   ( สมชัย วงษ์นายะ   ) , 2555    
15
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงน้ำท่วมและแล้ง ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมภีนคร จังหวัด กำแพงเพชร (Integration of local wisdom and Geographic Information System to analysis flood and drought risk areas in LanDokmaiTok Sub district, Ko Sam Phi Nakhon District, KamphaengPhet province)   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2555    
16
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Sufficiency Economy-based Household Bookkeeping for Spending Discipline Forming: A Case Study of Nabokam Sub-district , Muang District, Kampaengphet Province)   ( ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์   ) , 2555    
17
ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (SSocial capital and community-based solid waste management of the KamphaengPhet municipality KamphaengPhet Province for community and environmental sustainable development.)   ( โอกามา จ่าแกะ   ) , 2555    
18
การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน ในจังหวัดกำแพงเพชร (The Study of Extraction Efficiency of Antioxidant Compounds from Local Plants in Kampheang Phet Province)   ( ขวัญดาว แจ่มแจ้ง   ) , 2555    
19
วิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในอัลบั้มอัลทิเมทคอลเลกชั่นครบรอบ 15 ปี ของไมเคลเลิร์นทูร็อค ( Analysis of Non-literal meaning in Micheal Learns to Rock’s Ultimate Collection: 15th Anniversary Edition)   ( ประดิษฐ์ นารีรักษ์   ) , 2554    
20
ศึกษากระบวนแบบการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร (The Study of Buddha Image Amulet Creation Process by Using Local Wisdom of Kamphaeng Phet Native People )   ( เชวงศักดิ์ เชียวเขิน   ) , 2554    
21
ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (The Effects of Human Resource Management on Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the North of Thailand)   ( ปาจรีย์ ผลประเสริฐ   ) , 2554    
22
การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (Title Assessment course of accounting program Rajabhat Kampheangphet University )   ( อมรา ครองแก้ว   ) , 2554    
23
เพลงพื้นบ้านชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรสู่สากล (The Local Folk Song Creation of Nakornchum Community, Kamphaeng Phet Province Reach to Universal)   ( กวี ครองแก้ว   ) , 2554    
24
การศึกษาภาวะโภชนาการ ความรู้ และการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการ บริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีสำหรับคนไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (The Study on Nutritional status, Knowledge and Thai Food-Base Dietary Guideline of First Year Students of Kampaeng Phet Rajabhat University )   ( สุนธรา รตโนภาส   ) , 2554    
25
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พญาฉัททันต์เพื่อขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ (Tissue culture of Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitz. for propagation and conservation)   ( ธนากร วงษศา   ) , 2554    
26
โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Research-Based Teacher Development Project with Using Regional Knowledge and Wisdom: Regional Knowledge and Wisdom in Management of Water Resources of Nong Ping Kai Community Naborkam Subdistrict Muang District in Kamphaeng Phet Province)   ( โอกามา จ่าแกะ   ) , 2554    
27
การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดอาหารที่ถูกต้องแก่ผู้ผลิตอาหารทอด ของตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Knowledge Promotion in the appropriate action for the use of cooking-oil to deep fried food manufacturer in Kamphaengphet Central Market, Amphur Muang, Kamphaengphet)   ( บุณยกฤต รัตนพันธุ์   ) , 2554    
28
การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร (THE ANALYSISOF HOTSPOT DATA AND FOREST FIRE RISK AREAS IN KAMPHAENG PHET PROVINCE)   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2554    
29
การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือตอนล่าง (Strengthening Development of People Media in the L)   ( ณัฐรดา วงษ์นายะ   ) , 2554    
30
ศึกษาวิเคราะห์หลักการปกครองตามแนวทาง พระพุทธศาสนาเถรวาท (A Critical Study of the Principles of Governance based on Theravāda Buddhism)   ( จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์   ) , 2553    
31
พันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบมะเขือเทศ (Tomato varieties suitable for production fo tomato kaou greeap)   ( ราตรี แสงพรม   ) , 2553    
32
วิเคราะห์อคติที่ส่งผลให้ตัวละครในเรื่องคิงเลียร์ตกลงสู่ความเสื่อม (An analysis of prejudice affecting the characters in King Lear to downfall)   ( ประดิษฐ์ นารีรักษ์   ) , 2553    
33
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (The Construction and Efficiency Finding of Teaching )   ( วิษณุ บัวเทศ   ) , 2553    
34
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยการจับคู่ดูแลกัน (-)   ( กิตติศักดิ์ คงสีไพร   ) , 2553    
35
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและ มันสำปะหลัง พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (Geographic Information System to decision support for growing sugar cane and cassava in Kamphaeng Phet province)   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2553    
36
ผลของการใช้กรดซิตริก น้ำมะนาว และน้ำมะกรูดในกระบวนการหมักเนื้อวัวต่อความนุ่มเนื้อและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (Influence of citric acid, lemon and porcupine fruit juice marinades on the tenderization and sensory properties of bovine meat)   ( พงศ์ชัย กลิ่นหอม   ) , 2553    
37
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (The Construction and Efficiency Finding of Teaching Package on the Subject of the Refrigeration and Air Conditioning Systems)   ( วสันต์ เพชรพิมูล   ) , 2553    
38
สีย้อมจากสารสกัดจากพืชในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับประยุกต์ใช้ทำ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (Dyes from plant extracts in Kamphaeng Phet province for Dye Sensitized Solar Cell Application)   ( ทิวาพร กันรังรัมย์   ) , 2553    
39
ภาวะการมีงานทำ และความต้องการของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2553 (Employment status and Needs of Graduates from Kamphaeng Phet Rajabhat University for Fiscal Year 2010)   ( สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   ) , 2553    
40
แนวทางพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร (Budget Hotel Development Approach in Kamphaeng phet Province. )   ( ประพล จิตคติ   ) , 2552    
41
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาา (The Development of Knowledge Management Process to enhance learning ability of English teachers in primary school level)   ( วชิระ วิชชุวรนันท์   ) , 2552    
42
แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรชร (Guidance Solving Problems of Imitation in Teenager Sex Behaviour at Nakhorn Chum Sub District Muang District Kamphaeng Phet Province)   ( จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์   ) , 2552    
43
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (The Construction and Efficiency Finding of Teaching Package on the Subject of the Microprocessor based on the Bachelor Degree of Technology Program,)   ( มนูญ บูลย์ประมุข   ) , 2552    
44
การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อออกแบบและการสร้างกังหันน้ำผลิต ไฟฟ้าจากท่อ PVC (The study of hydroelectric energy For Design and Inventing the water turbine from Polyvinyl chloride (PVC) )   ( ผกามาศ นกน้อย   ) , 2552    
45
แนวทางการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (The Development Guideline to set up Self Directed Learning Environment for Rajabhat Kamphaeng Phet University Dormitory’s Students)   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2552    
46
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ทางด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วัลลภ ทองอ่อน   ) , 2552    
47
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (The Development of Early Childhood Teachers’ Competency in Early childhood instructional activity under Kamphaeng Phet Educational service Area Office 2 )   ( สุณี บุญพิทักษ์   ) , 2552    
48
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร (Human Resource Development to Information Service in Khamphaeng Phet )   ( รัชนีวรรณ บุญอนนท์   ) , 2551    
49
แผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2551 (-)   ( ชัชวาลย์ ธรรมสอน   ) , 2551    
50
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (The local Wisdom about Marble Handicraft at Thamkrataithong sub-district, Prankratai District in Khampaeng Phet. )   ( สุวิทย์ วงษ์บุญมาก   ) , 2551    
51
ศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิต ข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค (The study of Kamphaeng Phet local vegetable property produced for addition of Iron to rice and for consumption.)   ( มณฑา หมีไพรพฤกษ์   ) , 2551    
52
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (The Study of Current Situation and the Problem of Learning Experiences Classification of Preschool Children, under Kampaeng Phet Education Service Area, Zone 1.)   ( สุณี บุญพิทักษ์   ) , 2551    
53
ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงจากการสอบบัญชีของธุรกิจในจังหวัด กำแพงเพชรและจังหวัดตาก (An Investigation of Business Persons’ Expectation towards the Auditing and their Satisfactory towards Auditing in Kamphaeng Phet and Tak)   ( วรภรณ์ โพธิ์เงิน   ) , 2551    
54
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร (The Development Guidance and Tourism Promotion Effect to Kamphaeng Phet’s Uniqueness)   ( ปาจรีย์ ผลประเสริฐ   ) , 2551    
55
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่าย (Farmers, Satisfaction with Grass Field and Animal Feed For Sale Occupation Development Project.)   ( ศศิธร เมธาวิวัฒน์   ) , 2551    
56
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนเมืองกำแพงเพชร (-)   ( อุมาพร ฉัตรวิโรจน์   ) , 2551    
57
การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลในชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (The Usage of Tale Books with Picture to Enhance English Vocabularies Learning of Early Childhood in Nakornchum )   ( บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์   ) , 2551    
58
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ (The effects of teaching by research base learning)   ( ยุภาดี ปณะราช   ) , 2551    
59
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบบูรณาการด้านอาชีพสำหรับการพัฒนาบุคลากร ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก (-)   ( วชิระ วิชชุวรนันท์   ) , 2551    
60
ภูมิปัญญาการประเมินศักยภาพลำน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (-)   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2551    
61
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาา (The Development of Knowledge Management Process to enhance learning ability of English teachers in primary school level)   ( วชิระ วิชชุวรนันท์   ) , 2550    
62
ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม (Readiness of Phra Borrommatat Nakornchum Temple as the Art Tourism Source)   ( รัชนีวรรณ บุญอนนท์   ) , 2550    
63
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร (A strategic plan to improve the tourism business in Kamphaeng Phet Province)   ( ปาณิสรา จรัสวิญญู   ) , 2550    
64
การประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (AN EVALUATION TO DEVELOP SCHOOL CURRICULUM OF THETSABAN 1 (KRUKKITTIYA AUPATHUM) SHOOL UNDER MAUNG KAMPHAENG PHET MUNICIPALITY)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา   ) , 2550    
65
การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร (Community-based Marketing Management on Tourism of Ban Nakornchum Kamphaengphet Province)   ( เพชรา บุดสีทา   ) , 2550    
66
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในเขตชุมชนเมืองกำแพงเพชร (Health and health promotion for early childhood in Kamphaengphet community)   ( อุมาพร ฉัตรวิโรจน์   ) , 2550    
67
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (The Management of Cultural Tourism: A Case Study of Tourism Potentials of Nakornchum Community in Muang District, Kampheang Phet Province)   ( สมเกียรติ ชัยพิบูลย์   ) , 2550    
68
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก (Tourist Promotion Activities at Kamphaeng Phet Historical Park, the World’s Heritage)   ( รัชนีวรรณ บุญอนนท์   ) , 2550    
69
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานจุดปฎิบัติการเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ณัฐรดา วงษ์นายะ   ) , 2550    
70
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (THE DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE FOR TEACHERS BY KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS TO ENHANCE ENGLISH WRITING TEACHING SKILL FOR PRIMARY EDUCATION LEVEL)   ( บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์   ) , 2550    
71
การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การพัฒนาถ่าน กรองน้ำจากวัสดุเหง้ามันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (The Construction of the Local Scientific Lesson of the development of water-filter charcoal from cassava rhizome in the area of Tambon Angtong, Amphur Muang, Kamphaengphet Province)   ( วิจิตร ฤทธิธรรม   ) , 2550    
72
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและการประยุกต์ใช้ GHP/GMP ในการผลิตเมี่ยง : กรณีศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Local wisdoms on application and production of GHP/GMP in Mieng producing : case study on Nakornchum sub-district, Muang district, Kamphaeng Phet)   ( บุณยกฤต รัตนพันธุ์   ) , 2549    
73
รูปแบบการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2549    
74
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตกล้วยไข่เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วัลลภ ทองอ่อน   ) , 2549    
75
การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในแอปเปิ้ลแช่อิ่มอบแห้ง (-)   ( บุณยกฤต รัตนพันธุ์   ) , 2549    
76
การปรับปรุงความคงตัวของสีสกัดจากธรรมชาติด้วยสาร Organic mordant (Modification of stability of natural color by organic mordant)   ( กฤษณา กลิ่นจันทร์   ) , 2549    
77
วิธีการแปรรูปฝรั่งสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (-)   ( ธาดากร นิลชัด   ) , 2549    
78
ความสอดคล้องด้านความรู้ และทักษะที่ได้เรียนมากับการนำไปใช้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการบัญชี (-)   ( อนุ ธัชยะพงษ์   ) , 2548    
79
คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษาธุรกิจ โรงแรมในเขตจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลกก (-)   ( พธูรำไพ ประภัสสร   ) , 2548    
80
การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ราตรี สิทธิพงษ์   ) , 2548    
81
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ วิชาหลักการตลาด สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏ (Development of Concept Mapping Instructional System for Principles of Marketing for students , Business Management Program, Rajabhat Institute)   ( เพชรา บุดสีทา   ) , 2547    
82
ลักษณะเฉพาะของเอ็นโดมอร์ฟิซึมของพาธและไซเคิล ที่เป็นคอมพลีทลีเรกูลาร์โมนอยด์ (-)   ( นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา   ) , 2555    
83
โครงการการถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และความทรงจำชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนนครชุม กำแพงเพชร (-)   ( วุฒิวัฒน์ อนันต์พุทธิเมธ   ) , 2555    
84
การศึกษาการดูดซับสารปนเปื้อนในสถานะสารละลายและสถานะก๊าซ ด้วยถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง (The Study of Contaminants Adsorption in Aqueous Solution and Gaseous State by Using Activated Carbon From Cassava Root)   ( ธีระ วงศ์เนตร   ) , 2554    
85
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT TO INFORMATION SERVICE IN KAMPHAENGPHET PROVINCE)   ( รัชนีวรรณ บุญอนนท์   ) , 2554    
86
แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เมี่ยงนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (The Approaches to Communicate of Food Wrapped in Leaves of Nakhonchum Sub – District in Kamphaeng Phet Province)   ( การันต์ เจริญสุวรรณ   ) , 2554    
87
โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Research-Based Teacher Development Project with Using Regional Knowledge and Wisdom: Regional Knowledge and Wisdom in Management of Water Resources of Nong Ping Kai Community Naborkam Subdistrict Muang District in Kamphaeng Phet Province)   ( โอกามา จ่าแกะ   ) , 2555    
88
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง (Production of Activated Carbon from Cassava Root)   ( ธีระ วงศ์เนตร   ) , 2553    
89
พันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบมะเขือเทศ (Tomato varieties suitable for production fo tomato kaou greeap)   ( ราตรี แสงพรม   ) , 2553    
90
วิเคราะห์อคติที่ส่งผลให้ตัวละครในเรื่องคิงเลียร์ตกลงสู่ความเสื่อม (An analysis of prejudice affecting the characters in King Lear to downfall)   ( ประดิษฐ์ นารีรักษ์   ) , 2553    
91
โครงการ วิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( เรขา อรัญวงศ์   ) , 2553    
92
การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกงิ้วสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว (The cotton yarn natural dyeing with dyes from red cotton bark for small scale industry.)   ( ระมัด โชชัย   ) , 2553    
93
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา (The Development of Knowledge Management Process to enhance learning ability of English teachers in primary school level)   ( วชิระ วิชชุวรนันท์   ) , 2552    
94
การผลิตเครื่องกลั่นน้ำ 2 ระบบพลังงานโดยพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานไฟฟ้า (Production still 2 water system with solar energy to electrical energy)   ( สุพัตรา โกษฐโสม   ) , 2552    
95
แนวทางพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร (Budget Hotel Development Approach in Kamphaeng phet Province. )   ( ประพล จิตคติ   ) , 2552    
96
การสร้างโรงเรือนอบแห้งกระดาษจากเยื่อกาบกล้วย และกระดาษรีไซเคิล เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของโรงเรือนอบแห้งจากพลังงาน แสงอาทิตย์ทิตย์ (Designrd baked dry pula paper from recycled paper and babana bract. For a performance-oriented dry heat of solar dryers. )   ( วนิดา สุวิมล   ) , 2552    
97
การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติโดยใช้ PLC ควบคุม (-)   ( วิรัช หม้อตาหล้า   ) , 2552    
98
เครื่องมือให้อาหารอัตโนมัติ (-)   ( สุชีพ นาละต๊ะ   ) , 2551    
99
ตู้แช่อเนกประสงค์สำหรับใช้ในรถยนต์ (-)   ( เสริมวิทย์ สัญญะวิชัย   ) , 2551    
100
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อระบบสังคม: กรณีศึกตำบลนครชุม (The effects of social change on the social systems: a case study of Nakonchoom district in Khampaeng Phet provncet)   ( วิทยา คามุณี   ) , -    
101
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (The product development of Hsian-tsao (Mesona procumbens Hemsl.) in retort pouch)   ( ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน   ) , 2558    
102
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อการรับผิดชอบงานแทนกันของบุคลากร ฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อรปรียา คำแพ่ง,วันเฉลิม พูนใจสม   ) , 2559    
103
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DEVELOP TEACHERS’ COMPETENCE IN CONDUCTION THE RESEARCH OF SUFFICIENCY ECONOMY LEARNING IN ELEMENTARY EDUCATION )   ( สุณี บุญพิทักษ์   ) , 2556    
Total 103 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 

DiversityADB79E

Read More     Comments (33)