คำชี้แจง

1. แบบสำรวจนี้ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งแบบสำรวจ1 ฉบับใช้กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1 อย่าง

2. แบบสำรวจแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรตอนที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

3. นิยามศัพท์หรือความหมายของคำสำคัญที่เกี่ยวข้องในแบบสำรวจมีดังนี้

(1). ผลิตภัณฑ์หมายถึง สินค้า ผลผลิตทางเกษตรและผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยชาวบ้านหรือกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่รวมตัวกันจำแนกประเภทต่างๆได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้และของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประเภทผลผลิตทางเกษตร ประเภทผลผลิตทางอุตสาหกรรม และประเภทอื่นๆ

(2). การยกระดับผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างและหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการบริการวิชาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

(3). ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มีการการจัดกลุ่มในลักษณะต่างได้แก่ ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือการจัดกลุ่มแบบอื่นๆ

(4). ผู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งอาจารย์ นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการบริการวิชาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

4.โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง รวมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพ ตามสภาพความเป็นจริงลงในแบบสำรวจนี้

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ภายใน 1760,4231 หรือสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ โทรศัพท์ 0895648429

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร


ตอนที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถื่นจังหวัดกำแพงเพชร