ประเภทของผลิตภัณฑ์

8 Files

ลำดับที่
กลุ่ม/ประเภทของผลิตภัณฑ์
คลิกดูรายละเอียด
1
ประเภทอาหาร
2
ประเภทเครื่องดื่ม
3
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
4
ประเภทของใช้และของที่ระลึก
5
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
6
ประเภทผลผลิตทางเกษตร
7
ประเภทผลผลิตทางอุตสาหกรรม
8
ประเภทอื่นๆ