รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - First Principles Study on the Stability and Electronic Structures of 7,8-Dichloro-4-Oxo-4H-Chromene-3-Carbaldehyde Pek-Lan, Toh Montha, Meepripruk Lee Sin Ang, Shukri Sulaiman and Mohamed Ismail Mohamed-Ibrahim วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 10 / 2559 1.0
2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Effect of Different Cooking Method on Cooking Loss and Lipid Oxidation in Buffalo Meat Phongchai Klinhom, Jitra Klinhom, Sasithorn Metawiwat วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 10 / 2559 1.0
2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Checking Adultteration of Aromatic, Amylose content and Glutinous in Rice by Using Molecular Marker Atirada Boondech, Sunisa Sajaw วันที่ 22 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 25 / 10 / 2559 1.0
2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - The endomorphrismmonoids of (n-3)-regular graphs Nirutt Pipattanajinda, Ulrick Knauer, Boyko Gyurov and Sayan Panma วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 1.0
2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Synthesis and Study ofNaphthoquinones Derivative Chayada Klinchan, Rattiya Namngam, Anek Sitsongkham, Pitak Chuawong วันที่ 26 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 10 / 2559 1.0
2560 ครุศาสตร์ - คุณสมบัติทางกายภาพของข้าวไร่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล วันที่ 30 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.2
2560 ครุศาสตร์ - Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province,Thailand Wasoontara Ratanopas, Montha Meepripruk, Surachai Rattansuk and Sasiwan Plailahan วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 ครุศาสตร์ - Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic Montha Meepripruk, Nusara Wanachalermkit, Aungkana Chatkon, Weenawan Somphon, Peklan Toh วันที่ 10 / 5 / 2559 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 ครุศาสตร์ - The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization Sunee Boonpitak, Kriangsak Soisuwan, rathaiBoontiang, JuthathipOboom วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 ครุศาสตร์ - The characteristics of good childhood teachers of Childcare Development Center under Local Organization Sunee Boonpital S. Kriangsak, B. Orathai, O. Juthathip วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
2560 ครุศาสตร์ - Size Dependence of Geometric Structures and Electronic Properties of 3-Bromopyridine N-Oxide Investigated by Density Functional Theory Molecular Dynamic Simulations Pek-Lan Toh, Montha Meepripruk, Jia-Jing Lim วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.6
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ E-learning สุรินทร์ เพชรไทย วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province, Thailand Wasoontara Ratanopas, Montha Meepripruk, Surachai Rattansuk and Sasiwan วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - The Chemical and Physical Properties of Kluay Khai Film Wilailak Suanmali Vachiraya Lioatrakoon and Yupin Phoondee วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Finding the Determinant of Complement of Trees with Diameter less than Five Nirutt Pipattanajinda and Phimphaka Kamnerdmee วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Study Quantity of Potassium in the Soil Convert the Banana Musa (AA group) ‘KluaiKhai’,Mueang Diatrict, Kamphaeng Phet Province, Thailand. Wilailak Suanmali วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การใช้ประโยชน์พืชอาหารในป่าชุมชนบ้านหนองหัวควายจังหวัดกำแพงเพชร สุวิชญา บัวชาติ ศุภัชษา มารศรี วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.6
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Partial Purification and Comparison of Precipitation Techniques of Pyruvate Decarboxylase Enzyme จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 1.0
2560 วิทยาการจัดการ - การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ และชลธิชา แสงงาม วันที่ 31 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, วีรวรรณ แจ้งโม้, นงลักษณ์ จิ๋วจู, ชูเกียรติ เนื้อไม้และประพัสสร บัวเผื่อน วันที่ 27 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 1 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ศุภโชคชัย นันทศรี วรรณวณัช ด่อนคร้าม วันที่ 27 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 1 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับวิสาหกิจชุมชน กำแพงเพชร เพชรา บุดสีทา วันที่ 27 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 1 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตเมืองลูกหลวงกำแพงเพชร รัชนีวรรณ บุญอนนท์ วันที่ 27 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 1 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการในการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน วันที่ 16 / 2 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 2 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - แนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ พัตราภรณ์ อารีเอื้อ วันที่ 16 / 2 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 2 / 2560 0.2
2560 วิทยาการจัดการ - Tourism Route of Historical Park in the Lower North of Thailand Praphol Chitkati,Phatarawadee Kaijan,and Pimpisut Chusuk วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 วิทยาการจัดการ - Social and Cultural Existence and Change of Paka-Kyaw Ethnic Groups in KamphaengPhet Province Nutarada Wongnaya วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - From Theory to Practice: Case Study of Drug Problems Solving of Sub-District Administrative Organizations in Muang District, Kamphangphet Watsana Atsalikorn วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - The Foreseeable Impact of SEZs Development: Perspectives from Local Actors in Trat Province, Thailand Phurinat Chotiwan วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Contesting “Marginalized Identities” of “Kathoey”Migrant Workers from Northeastern Region In the Transnational Company Phurinat Chotiwan วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Buddhist philosophy in region and work of the King Russadakorn Vinijkul and Preeyanuch Prompasit วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Sufficiency Economy under the Royal Initiatve of His Majesty the King: Administration to best practices Russadakorn Vinijkul วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Increasing Cassava Yield in Kamphaeng Phet Province using Research Synthesis, Community Communication, and Geographic Information Systems Wallop Thong-On วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย มานิต ก๋าแก้ว,สมโภชน์ วงษ์เขียดและว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การพัฒนาระบบไฟกระพริบจารจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงาน โดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูลเลชั่นคอนโทรล สมโภชน์ วงษ์เขียด วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตสภาวะความผิดปกติของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบอินดักชั่นมอเตอร์ มานิต ก๋าแก้ว วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทราย อำเภอทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วสันต์ เพชรพิมูล วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงาน โดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นคอนโทรล สมโภชน์ วงษ์เขียด วันที่ 23 / 3 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 12 / 2559 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตสภาวะความผิดปกติของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสแบบอินดักชั่นมอเตอร์ มานิต ก๋าแก้ว วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วสันต์ เพชรพิบูล วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 12 / 2560 0.2
2560 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - The Cool Supply Chain Management for Cut Flowers Photsawee Sirisaranlak วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
2559 วิทยาการจัดการ - แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ำพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร วชิรวิทย์ กรรณิกา และ รัชนีวรรณ บุญอนนท์ วันที่ 22 / 12 / 2559 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2559 0.2
2559 สำนักงานอธิการบดี - แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุทุมพร สอนบุญเกิด วันที่ 22 / 12 / 2559 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2559 0.2
2559 สำนักงานอธิการบดี - ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คนึงนิจ สรรคพงษ์ วันที่ 22 / 12 / 2559 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2559 0.2
จำนวน: 197 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 73
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>