รายงานการนำไปใช้ประโยชน์ที่ไม่อิงข้อเสนอโครงการ


ตารางการรายงานการนำไปใช้ประโยชน์
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย
2559 33333 22222 88888 66666
2559 3 4 1 33333
จำนวน: 2 เรื่อง
1