ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสายผู้สอนของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น

เพิ่มข้อมูล

วัน/เวลา/สถานที่ จัดกิจกรรม

Cinque Terre

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ที่ ชื่อ นามสกุล คณะ
1 นายธีรศิลป์ กันธา มรภ.กพ แม่สอด
2 นางสาวมัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
3 นางสาวอังคณา ตาเสนา มรภ.กพ แม่สอด
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 3