ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง"การใช้งานระบบ NRMS / DRMS" วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เพิ่มข้อมูล

วัน/เวลา/สถานที่ จัดกิจกรรม

Cinque Terre

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ที่ ชื่อ นามสกุล คณะ
1 ผศธันวา ไวยบท
2 นายอิทธิพล เหลาพรหม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2