ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
181
การพัฒนาเตาถ่านอั้งโล่ โดยใช้ส่วนผสมของดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบ ทรายละเอียดสำหรับชุมชนใน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อนัน หยวกวัด  นิพิฐพนธ์ ฤาชา   ) , 2560    
182
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ยุชิตา กันหามิ่ง  วนัสนันท์ นุชนารถ  ศุภโชคชัย นันทศรี   ) , 2560    
183
การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจาก อัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าเผ้าของศูนย์ส่งเสริมหัตกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร (-)   ( ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร   ) , 2560    
184
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์  อำไพ แสงจันทร์ไทย  ศศิวรรณ พลายละหาร   ) , 2560    
185
ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา (-)   ( มนูญ บูลย์ประมุข   ) , 2560    
186
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้า (-)   ( อัษฏางค์ บุญศรี   ) , 2560    
187
การพัฒนาเครื่องทวนสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (-)   ( เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด   ) , 2560    
188
เครื่องคัดแยกคุณภาพส้มเขียวหวานด้วยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะเด่นสำหรับการตรวจหาความผิดปกติบนผิวส้มเขียวหวาน (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  อัษฏางค์ บุญศรี  พูนศักดิ์ สาหร่ายสุวรรณ์   ) , 2560    
189
ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (-)   ( ภาคิน มณ๊โชติ  รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  อภิรักษ์ ทัดสอน   ) , 2560    
190
การพัฒนาเคลือบขี้เถ้าจากผักตบชวาเพื่อนำมาเป็นเคลือบศิลาดลและเคลือบคอบเปอร์เรดโดยการเปลี่ยนบรรยากาศในการเผาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น (-)   ( พิชิต พจนพาที   ) , 2560    
191
การพัฒนาเครื่องต้นแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงแบบผสมผสานพลังงานป้อนเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการกำจัดมลพิษของกลุ่มควันจากงานเชื่อมโลหะ (-)   ( วิษณุ บัวเทศ  มานิต ก๋าแก้ว   ) , 2560    
192
การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผู้ประกอบการกิจการ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( บัณฑิต ศรีสวัสดิ์  ธนสิทธิ นิตยะประภา   ) , 2560    
193
เครื่องอบแห้งดอกมะลิพลังงานแสงอาทิตย์ (-)   ( เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  ภาคิณ มณีโชติ   ) , 2560    
194
การศึกษาความสอดคล้องของเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับหลักการ Search engine optimization (seo) (-)   ( กนกวรรณ เขียววัน  วันเฉลิม พูนใจสม  จินดาพร อ่อนเกตุ   ) , 2560    
195
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง (-)   ( กนกวรรณ นาคเหล็ก  ธีรพงษ์ ยิ้มพวัน   ) , 2560    
196
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม   ) , 2560    
197
การเปลี่ยนรูปพลังงาน (-)   ( นิวดี คลังสีดา   ) , 2560    
198
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางระบบบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านเรือนไทยและกะลามะพร้าวสู่ศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน (-)   ( อนุธิดา เพชรพิมูล   ) , 2560    
199
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย (-)   ( ภัทรวดี ไกรจันทร์  ประพล จิตคติ   ) , 2560    
200
รูปแบบการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาการเห็นคุณค่า แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วม (-)   ( กวี ครองแก้ว  ธงชัย ช่อพฤกษา  อิสรีย์ ด่อนคร้าม  สมหญิง กัลป์เจริญศรี  ธารทิพย์ ธรรมสอน  ถมรัตน์ เงินทอง   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>