ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
201
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (-)   ( เพชรา บุดสีทา  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2560    
202
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร (-)   ( ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา  วรรณพรรณ รักษ์ชน   ) , 2560    
203
การพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วิษณุเดช นันไชยแก้ว  นงลักษณ์ จิ๋วจู  ชูเกียรติ เนื้อไม้  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  ประพัสสร บัวเผื่อน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2560    
204
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด กำแพงเพชร (-)   ( ยุชิตา กันหามิ่ง  ศุภโชคชัย นันทศรี  วิษณุเดช นันไชยแก้ว  พธูรำไพ ประภัสสร  การันต์ เจริญสุวรรณ  สุภาภรณ์ หมั่นหา   ) , 2560    
205
การพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( คุณัญญา เบญจวรรณ  ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2560    
206
การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่มของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ราตรี สิทธิพงษ์  ชาลี ตระกูล   ) , 2560    
207
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (-)   ( อนุ ธัชยะพงษ์  พิมพ์ผกา มีบัว  อมรา ครองแก้ว   ) , 2560    
208
การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (-)   ( พัตราภรณ์ อารีเอื้อ  ฉัตรชัย อินทรประพันธ์  นงลักษณ์ จิ๋วจู  ทิพย์วรรณ ศิบุญนันณ์  ชูเกียรติ เนื้อไม้  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  ประพัสสร บัวเผื่อน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2560    
209
แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนตำบอลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( คุณัญญา เบญจวรรณ  ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2560    
210
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาปีที่3 (-)   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2560    
211
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (-)   ( ศิริพร โสมคำภา   ) , 2560    
212
ผลของการสอนโดยวิธี………..ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา... (-)   ( อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2560    
213
การพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( นงลักษณ์ จิ๋วจู  ทิพย์วรรณ ศิบุญนันณ์  ชูเกียรติ เนื้อไม้  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  ประพัสสร บัวเผื่อน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2560    
214
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( คุณัญญา เบญจวรรณ  ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา  พิมพ์ผกา มีบัว   ) , 2560    
215
การพัฒนาเครื่องปอกมะพร้าว และเครื่องกวนมะพร้าวแบบอัตโนมัติ (-)   ( วสันต์ เพชรพิมูล  อนุธิดา เพชรพิมูล   ) , 2560    
216
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( คุณัญญา เบญจวรรณ  ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา  ประพล จิตคติ  พิมพ์ผกา มีบัว   ) , 2560    
217
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ศุภโชคชัย นันทศรี  วิษณุเดช นันไชยแก้ว  พธูรำไพ ประภัสสร  พัตราภรณ์ อารีเอื้อ  ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  กนิษฐา ศรีภิรมย์  ชลธิชา แสงงาม   ) , 2560    
218
รูปแบบการบริหารจัดการ เครือข่ายชุมชนในการจัด กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (-)   ( พัตราภรณ์ อารีเอื้อ  ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2560    
219
ตัวแบบและแนวทางการยกระดับการจัดการคุณภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ฉัตรชนก จรัสวิญญู   ) , 2560    
220
การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วรรณวณัช ด่อนคร้าม   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>