ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
221
แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ประจักษ์ กึกก้อง   ) , 2560    
222
ตัวแบบวัฒนธรรมองค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ปาณิสรา จรัสวิญญู   ) , 2560    
223
การพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( รัชนีวรรณ บุญอนนท์  ยุชิตา กันหามิ่ง  ประพล จิตคติ  สุภาภรณ์ หมั่นหา   ) , 2560    
224
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2560    
225
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( เพชรา บุดสีทา   ) , 2560    
226
ระบบบริหารจัดการ มคอ.3 และ มคอ.5 ออนไลน์ (-)   ( อมร วรรณารักษ์  มนตรี ใจแน่น  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  ปาณิสรา จรัสวิญญู   ) , 2560    
227
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ (-)   ( ยุชิตา กันหามิ่ง   ) , 2560    
228
การจัดเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ชลธิชา แสงงาม   ) , 2560    
229
การพัฒนาเว็ปไซต์คณะวิทยาการ ให้สอดคล้องกับการจัดอันดับเว็ปโอเมตริกซ์ (-)   ( วัชรินทร์ ปัญญาเสน  พลอยพรรณ สอนสุวิทย์  ชูเกียรติ เนื้อไม้   ) , 2560    
230
การวิเคราะห์อุปสงค์การบริโภคข้าวอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วิษณุเดช นันไชยแก้ว  ราตรี สิทธิพงษ์  ชาลี ตระกูล  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2560    
231
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (-)   ( จักรพันธ์ หวาจ้อย  ฉัตรชัย อินทรประพันธ์  ชลธิชา แสงงาม  มนตรี ใจแน่น  พลอยพรรณ สอนสุวิทย์   ) , 2560    
232
การจัดการพฤติกรรมองค์กร (-)   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2560    
233
สำรวจประเมินวัดผลระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อแบรนด์มรดกพระร่วง (-)   ( ประจักษ์ กึกก้อง  ศิริพร โสมคำภา  วรรณพรรณ รักษ์ชน   ) , 2560    
234
แนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (-)   ( กวี ครองแก้ว  ธงชัย ช่อพฤกษา  อิสรีย์ ด่อนคร้าม  สมหญิง กัลป์เจริญศรี  ชลธิชา แสงงาม   ) , 2560    
235
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร (-)   ( สมชัย วงษ์นายะ   ) , 2560    
236
รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ (-)   ( ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล   ) , 2560    
237
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (-)   ( สุณี บุญพิทักษ์   ) , 2560    
238
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (-)   ( ยุทธนา พันธ์มี  อมรา ทองใส  บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  วชิระ วิชชุวรนันท์  ทวิโรฒ ศรีแก้ว  ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล  เอกวุฒิ โลหะการก  สุนีพร วุฒิชุมภู  อรทัย บุญเที่ยง  ยุภาดี ปณะราช  ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์  สิริวรรณ สิรวณิชย์   ) , 2560    
239
ความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (-)   ( สุนีพร วุฒิชุมภู  ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   ) , 2560    
240
การศึกษาความหลากหลายของพันธ์ข้าวพื้นเมืองในอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (-)   ( ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>