ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
241
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( มณฑา หมีไพรพฤกษ์   ) , 2560    
242
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ (-)   ( ชลชลิตา แตงนารา   ) , 2560    
243
การจัดการเรียนรู้ (-)   ( ปาริชาต เตชะ   ) , 2560    
244
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (-)   ( วิวัฒน์ ทวีทรัพย์   ) , 2560    
245
ศาสนศึกษาสำหรับครู (-)   ( ชูวิทย์ ไชยเบ้า   ) , 2560    
246
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (-)   ( ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   ) , 2560    
247
ระบบปฏิวัติการคอมพิวเตอร์ (-)   ( เฉลิม ทองจอน   ) , 2560    
248
เสถียรภาพเวลาจำกัดและการทำให้มีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาแบบช่วง (-)   ( จิรพงค์ พวงมาลัย   ) , 2560    
249
การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC (1,N) และการประยุกต์ใช้ (-)   ( วันวิสา รักพ่วง   ) , 2560    
250
แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ราตรี โพธิ์ระวัช   ) , 2560    
251
การศึกษาความสอดคล้องของเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับมาตรฐานเว็ปไซต์ภาครัฐ (-)   ( อรปรียา คำแพ่ง  จินดาพร อ่อนเกตุ  ฆัมภิชา ตันติสันติสม   ) , 2560    
252
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( พิมลพรรณ ดีเมฆ  ศิริพร เงินทอง   ) , 2560    
253
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านสู่ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือตอนล่าง (-)   ( อนุชา เกตุเจริญ   ) , 2560    
254
พัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( นุจรินทร์ ปทุมพงษ์   ) , 2560    
255
บนอันดับบางส่วนแบบธรรมชาติบน (สตรอง) เอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของกราฟ (-)   ( นิรุตติ์ พิพรรทนจินดา   ) , 2560    
256
การสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2560    
257
การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( สุรศักดิ์ บุญเทียน   ) , 2560    
258
การสำรวจ คัดเลือก และประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัยระดับพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อผลักดันสู่นโยบายสาธารณะของจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2560    
259
การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์  วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ) , 2560    
260
การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษในป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ประดิษฐ์ นารีรักษ์   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] ถัดไป>>