ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
261
การประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วาสนา อาจสาลิกรณ์  ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ  ตรรกพร สุขเกษม  พิษณุ บุญนิยม  กล้าณรงค์ สุทธิรอด  บุญญาบารมี สว่างวงศ์  ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์  ชุตินธร ฉิมสุข  นันทิวัน อินหาดกรวด   ) , 2560    
262
การประเมินโครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พิษณุ บุญนิยม  กล้าณรงค์ สุทธิรอด  บุญญาบารมี สว่างวงศ์   ) , 2560    
263
การประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ตรรกพร สุขเกษม  ชุตินธร ฉิมสุข  นันทิวัน อินหาดกรวด   ) , 2560    
264
การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( วาสนา อาจสาลิกรณ์  ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ  ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์   ) , 2560    
265
องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ ความสำเร็จของประชาธิปไตย (-)   ( วิทยา คามุณี   ) , 2560    
266
สังคมผู้อายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์  กรรณิกา อุสสาสาร  ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   ) , 2560    
267
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (-)   ( มัลลิกา ทองเอม   ) , 2560    
268
การพัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (-)   ( ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม   ) , 2560    
269
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดตาก (-)   ( นันท์นภัส ชิตนุรัตน์   ) , 2560    
270
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( นงลักษณ์ จิ๋วจู   ) , 2560    
271
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (AutoFight) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (-)   ( ทิพย์วรรณ ศิบุญนันณ์   ) , 2560    
272
ผลกระทบของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (-)   ( อดิเรก ฟั่นเขียว  คมสันต์ นาควังไทร   ) , 2560    
273
ผลของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อภาคครัวเรือนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (-)   ( ธีรศิลป์ กันธา  อังคณา ตาเสนา  พุทธรักษ์ เป็งมอย   ) , 2560    
274
สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (-)   ( ธีรศิลป์ กันธา  อังคณา ตาเสนา   ) , 2560    
275
การประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (-)   ( ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี   ) , 2560    
276
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (-)   ( วันชัย เพ็งวัน   ) , 2560    
277
รอชื่องานวิจัย (-)   ( พิษณุ บุญนิยม   ) , 2560    
278
ตู้อบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรดระยะไกล (-)   ( เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์   ) , 2560    
279
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านภาคเหนือในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากล้านนา จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พิรฎา ทองประเสริฐ   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14