ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
21
การวิเคราะห์เหล็กในน้ำใต้ดินเพื่อการบริโภคพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  วิไลลักษณ์ สวนมะลิ      นพรัตน์ ไชยวิโน   ) , 2559    
22
วิธีใหม่สำหรับการคำนวณดีเทอร์มินันต์ของเมตริกซ์อันดับ 4 ()   ( นิรุตติ์ พิพรรทนจินดา   ) , 2559    
23
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ ของว่านไทยตระกูลกวักแม่ทองใบ ()   ( ประพัชร์ ถูกมี   ) , 2559    
24
การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC (1,N) ในการทำนายอนุกรมเวลา ()   ( วันวิสา รักพ่วง   ) , 2559    
25
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณทิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( กนกวรรณ นาคเหล็ก  ประพัชร์ ถูกมี  นุจรินทร์ ปทุมพงษ์   ) , 2559    
26
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวตอกข่า ()   ( ธิดารัตน์ พรหมมา  อธิรดา บุญเดช   ) , 2559    
27
การพัฒนาระบบการจัดเก็บมคอ.3และมคอ.5ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( อนุชิต อ่อนเกษ  ประทีป เพ็ญแจ้ง  กัญญารัตน์ ศรีณรงค์  ดวงนุช ด้วงอ่อน   ) , 2559    
28
การพัฒนาระบบติดตามและการจัดทำรายงานผลสรุปโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการ ()   ( อนุชิต อ่อนเกษ  นงนุช ดวงอ่อน  ประทีป เพ็ญแจ้ง  กัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ) , 2559    
29
การพัฒนาระบบการติดตามโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ()   ( อนุชิต อ่อนเกษ  นงนุช ดวงอ่อน  ประทีป เพ็ญแจ้ง  กัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ) , 2559    
30
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ()   ( อนุชิต อ่อนเกษ  นงนุช ดวงอ่อน  ประทีป เพ็ญแจ้ง  กัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ) , 2559    
31
แนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจกรรมพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ()   ( ธงชัย ช่อพฤกษา   ) , 2559    
32
รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัยของศูนย์เด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ()   ( สุณี บุญพิทักษ์  อรทัย บุญเที่ยง  จุฑาทิพย์ โอบอ้อม   ) , 2559    
33
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการบริหารงานวิชา ของผู้บริหารวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร. ()   ( ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล   ) , 2559    
34
การสังเคราะห์งานวิจัยชั้นเรียนระดับปฐมวัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นที่ 4 ()   ( สุณี บุญพิทักษ์   ) , 2559    
35
การใช้กิจกรรมต่อชิ้นส่วนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ()   ( พิมพ์ชนก เนยพลับ   ) , 2559    
36
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ()   ( ยุภาดี ปณะราช  ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์   ) , 2559    
37
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( อานนท์ ปลื้มเนตร   ) , 2559    
38
การพัฒนาทักษะการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินด้วยตนเอง ()   ( เทพกาญจนา เทพแก้ว   ) , 2559    
39
การแก้ไขปัญหาการใช้ไวยากรณ์ .......โดยใช้ชุดฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่2 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ชลธิชา สว่างไตรภพ   ) , 2559    
40
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ชลชลิตา แตงนารา  ถิรวิท ไพรมหานิยม  ธารณา สุวรรณเจริญ   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>