ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
41
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ชูวิทย์ ไชยเบ้า  สิริวรรณ สิรวณิชย์  วรพรรณ ขาวประทุม  เลเกีย เขียวดี  รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล   ) , 2559    
42
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ()   ( ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   ) , 2559    
43
การพัฒนาความสามารถในการใช้คำลักษณะนามภาษาจีนของนักศึกษาโดยการสอนด้วยบทกลอน ()   ( ชลธิชา สว่างไตรภพ   ) , 2559    
44
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบงานกราฟิกของนักศึกษาโดยการบูรณาการเนื้อหาสาระพื้นฐานของวิชาศิลปะในระดับประถมและการฝึกวิเคราะห์โจทย์คำถาม ()   ( ภคมน ตะอูบ   ) , 2559    
45
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-pair-share) รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ()   ( วิวัฒน์ ทวีทรัพย์   ) , 2559    
46
กลยุทธ์การตลาด สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  อิสรี ด่อนคร้าม  ธารทิพย์ ธรรมสอน  ชัชวาลย์ ธรรมสอน  ถมรัตน์ เงินทอง   ) , 2559    
47
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2559    
48
การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2559    
49
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( นงลักษณ์ จิ๋วจู  ทิพย์วรรณ ศิบุญนันณ์  อนุ ธัชยะพงษ์  ชูเกียรติ เนื้อไม้  ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  ประพัสสร บัวเผื่อน   ) , 2559    
50
ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงิน ()   ( ศิริพร โสมคำภา   ) , 2559    
51
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ()   ( ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา  ประพล จิตคติ  พิมพ์ผกา มีบัว   ) , 2559    
52
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2559    
53
ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ศิริพร โสมคำภา  อนุธิดา เพชรพิมูล  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2559    
54
ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ศิริพร โสมคำภา  อนันธิตรา ดอนบรรเทา   ) , 2559    
55
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และงบกำไรขาดทุนของกลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่5 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ()   ( นงลักษณ์ จิ๋วจู  ทิพย์วรรณ ศิบุญนันณ์  อนุ ธัชยะพงษ์   ) , 2559    
56
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ()   ( อมรา ครองแก้ว  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์  น้ำพัก ข่ายทอง  ผดุงพร พันธุ์พืช  กนกกร ทองคำ   ) , 2559    
57
ปัจจัยสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ฉัตรชนก จรัสวิญญู  ปาณิสรา จรัสวิญญู  พลอยณัชชา เตชะเศรษฐ์ศิริ   ) , 2559    
58
พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  วีรวรรณ แจ้งโม้  วรรณพรรณ รักษ์ชน   ) , 2559    
59
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ()   (  รัชนีวรรณ บุญอนนท์  ยุชิตา กันหามิ่ง  ประพล จิตคติ  การันต์ เจริญสุวรรณ  สุภาภรณ์ หมั่นหา   ) , 2559    
60
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาชั้นปีที่3 ()   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>