ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
61
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชีตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ()   ( อนุ ธัชยะพงษ์   ) , 2559    
62
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของประเพณีกวนข้าวมธุปายาสของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ()   ( ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียน  วีรวรรณ แจ้งโม้   ) , 2559    
63
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส   ) , 2559    
64
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  ยุทธนา พันธ์มี  อมรา ทองใส  นันทิพัฒน์ เพ็งแดง  ศาสตราวุธ กิมิพันธ์  เบญจวรรณ ชัยปลัด  บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  ยุภาดี ปณะราช  ชลชลิตา แตงนารา  วิวัฒน์ ทวีทรัพย์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2559    
65
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิชาภาษาไทย และ คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  ยุทธนา พันธ์มี  อมรา ทองใส  นันทิพัฒน์ เพ็งแดง  ศาสตราวุธ กิมิพันธ์  เบญจวรรณ ชัยปลัด  บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  ยุภาดี ปณะราช  ชลชลิตา แตงนารา  วิวัฒน์ ทวีทรัพย์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2559    
66
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  ยุทธนา พันธ์มี  อมรา ทองใส  นันทิพัฒน์ เพ็งแดง  ศาสตราวุธ กิมิพันธ์  เบญจวรรณ ชัยปลัด  บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  ยุภาดี ปณะราช  ชลชลิตา แตงนารา  วิวัฒน์ ทวีทรัพย์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2559    
67
การจัดการเรียนรู้ (-)   ( ปาริชาต เตชะ   ) , 2559    
68
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (-)   ( วิวัฒน์ ทวีทรัพย์   ) , 2559    
69
ศาสนาศึกษาสำหรับครู (-)   ( ชูวิทย์ ไชยเบ้า   ) , 2559    
70
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (-)   ( ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   ) , 2559    
71
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (-)   ( เฉลิม ทองจอน   ) , 2559    
72
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สําหรับบทเรียน ภาษาอังกฤษ (-)   ( ชลชลิตา แตงนารา   ) , 2559    
73
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำ และคุณภาพการทำงานของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( สุณี บุญพิทักษ์  ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์   ) , 2559    
74
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ด้วยกิจกรรม/เกมส์ (-)   ( สิริวรรณ สิรวณิชย์   ) , 2559    
75
การสร้างและหาประสิทธิภาพคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อรอนงค์ แจ่มผล  ชรินรัตน์ บุญมาก   ) , 2559    
76
การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย (-)   ( จุฑาทิตย์ โอบอ้อม   ) , 2559    
77
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู (-)   ( ปาริชาต เตชะ   ) , 2559    
78
การจัดการพฤติกรรมองค์การ (-)   ( เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2559    
79
แนวทางพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( น้ำพัก ข่ายทอง  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์   ) , 2559    
80
การพัฒนาการเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาการจัดการ (-)   ( มัทรี ขาวจุ้ย   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>