ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
81
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาราชการในการเขียนบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (-)   ( สุมิตรา น้ำทิพย์   ) , 2559    
82
การพัฒนางานสารบรรณเพื่อการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ (-)   ( สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง  นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา   ) , 2559    
83
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์  อำไพ แสงจันทร์ไทย  ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  ศศิวรรณ พลายละหาร  พบพร เอี่ยมใส  ธนกิจ โคกทอง   ) , 2559    
84
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์  อำไพ แสงจันทร์ไทย  ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  พบพร เอี่ยมใส  ธนกิจ โคกทอง  ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา   ) , 2559    
85
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างและสองแถบที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมโดยใช้วิธีผลต่างจำกัดในโดเมนสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย (-)   ( เทพ เกื้อทวีกุล   ) , 2559    
86
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน  ภาคิน มณ๊โชติ  เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์   ) , 2559    
87
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มร้านค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( เทพ เกื้อทวีกุล  ภาคิน มณ๊โชติ  จตุรงค์ ธงชัย  เพ่ง วศิวงศ์สว่าง   ) , 2559    
88
ชุดสาธิตระบบควบคุมไฟจราจรด้วยPLC (-)   ( บุญเลิศ สงวนวัฒนา  รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา   ) , 2559    
89
การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลบนเครือข่ายเฉพาะกิจ (-)   ( นรุตม์ บุตรพลอย   ) , 2559    
90
แนวทางการพัฒนานักศึกษาที่เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีผลต่อสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (-)   ( สุพิชา พรมสายใจ   ) , 2559    
91
การทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ทราย ผงหินอ่อน ปูนซีเมนต์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์กระเบื้องหินทรายเทียม สำหรับตกแต่งบ้าน (-)   ( สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2559    
92
การศึกษาหาแนวการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลนครชุมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( โยธิน ป้อมปราการ   ) , 2559    
93
การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตแบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ เพื่อประยุกต์ ใช้กับระบบรดน้ำต้นไม้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  วิษณุ บัวเทศ  วสันต์ เพชรพิมูล   ) , 2559    
94
การพัฒนาเครื่องคัดเม็ดพันธุ์ข้าวปลูก แบบอินเวอร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  วิษณุ บัวเทศ  วสันต์ เพชรพิมูล   ) , 2559    
95
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเชื่อมต่อประกอบการสอนในรายวิชาการสื่อสารดาวเทียมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อานนท์ วงษ์มณี   ) , 2559    
96
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชา อุปกรณ์และการออกแบบสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( โยธิน ป้อมปราการ   ) , 2559    
97
ศึกษาหาแนวทางการใช้ และการบริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ยุวธิดา พรมสายใจ   ) , 2559    
98
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม   ) , 2559    
99
การเปลี่ยนรูปพลังงาน (-)   ( นิวดี คลังสีดา   ) , 2559    
100
การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน ตำบลหนองหลวง อำเภอลนกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( สมศักดิ์ พวงใส   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>