ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
101
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้านลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดแพงเพชร (-)   ( อนัน หยวกวัด   ) , 2559    
102
การพัฒนาสูตรเคลือบขี้เถ้าจากหลอดกระเปาะแก้ว (-)   ( พิชิต พจนพาที   ) , 2559    
103
ศึกษาส่วนผสมเนื้อดินปั้นเพื่อสร้างวัตถุมงคลสีดำให้คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พิชิต พจนพาที   ) , 2559    
104
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือทิ้งในชุมชนตลาดมอกล้วยไข่ (-)   ( รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม   ) , 2559    
105
การพัฒนาระบบนำทางเพื่อผู้พิการทางสายตา (-)   ( จตุรงค์ ธงชัย  นรุตม์ บุตรพลอย  เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์   ) , 2559    
106
การพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาเพื่อผู้พิการทางสายตา (-)   ( จตุรงค์ ธงชัย  นรุตม์ บุตรพลอย  เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์   ) , 2559    
107
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (-)   ( พบพร เอี่ยมใส   ) , 2559    
108
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (-)   ( ธนกิจ โคกทอง   ) , 2559    
109
การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มเชือกกล้วยไหมฟั่นแก้วพัฒนา จ.กำแพงเพชร (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์   ) , 2559    
110
การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์  อำไพ แสงจันทร์ไทย  ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  ศศิวรรณ พลายละหาร  พบพร เอี่ยมใส  ธนกิจ โคกทอง   ) , 2559    
111
การพัฒนาเครื่องตรวจนับครุภัณฑ์ที่ใช้ระบบ RFID (-)   ( บุญเลิศ สงวนวัฒนา  รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา   ) , 2559    
112
การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดการใช้พลังงาน LPG ในชุมชนหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร (-)   ( เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  ภาคิณ มณีโชติ   ) , 2559    
113
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าข้าวพันธ์พื้นเมือง ของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อำไพ แสงจันทร์ไทย  ศศิวรรณ พลายละหาร   ) , 2559    
114
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร (-)   ( ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร   ) , 2559    
115
การพัฒนาหมวกกันน็อคแบบพับได้สำหรับรถจักยานยนตร์ (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  สมศักดิ์ พวงใส  ธงเทพ ชูสงฆ์  บัณฑิต ศรีสวัสดิ์   ) , 2559    
116
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวัสดิการชุมชนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อนัน หยวกวัด  ปรีชาภรณ์ ขันบุรี   ) , 2559    
117
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง หลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเทคโนโลยีพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (-)   ( ปรีชาภรณ์ ขันบุรี   ) , 2559    
118
การพัฒนาโรงอบมะนาวดองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( นิวดี คลังสีดา   ) , 2559    
119
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารบรรณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อัมพร รอดวิจิตร   ) , 2559    
120
ผลการสอนโดยใช้วงจร POCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (-)   ( ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>