ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
121
การพัฒนาทักษะการทำหุ่นจำลองเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา รายวิชาเทคนิคการทำหุ่นจำลอง โดยใช้วิธีการสอนโดยการปฏิบัติจริงที่ขีดเส้นใต้เป็นทางเลือกอาจเปลี่ยนได้ (-)   ( อำไพ แสงจันทร์ไทย   ) , 2559    
122
การพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์   ) , 2559    
123
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตกรรมผ้าปักชาวเขาคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์  กรรณิกา อุสสาสาร  วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ) , 2559    
124
นวัตกรรมการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  วนัสนันท์ นุชนารถ  วิชุรา วินัยธรรม  วาสนา อาจสาลิกรณ์  ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา  ธีระพล วรปรีชาพันธุ์   ) , 2559    
125
ระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์  กรรณิกา อุสสาสาร  ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ   ) , 2559    
126
ความสามารถในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนร์มาร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิสสราพร อ่อนบุญ  ธวชินี ลาลิน  โอกามา จ่าแกะ  กรรณิกา อุสสาสาร  จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ  พัจนภา เพชรรัตน์   ) , 2559    
127
การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและความเสี่ยงต่อการจุดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการติดตามเฝ้าระวัง และบริหารจัดการการเกิดไฟในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ :กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ปนัดดา พาณิชยพันธุ์  สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง   ) , 2559    
128
หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (-)   ( อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา   ) , 2559    
129
ทุนทางสังคม การเพิ่มพลังให้ผู้หญิงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศและความยากจน (-)   ( วิทยา คามุณี   ) , 2559    
130
การบริการจัดการปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบตู้ยามโคบัง (-)   ( สุชิน รอดกำเหนิด   ) , 2559    
131
Genre Analysis in the Letter of Application and Syllabus Desin (Genre Analysis in the Letter of Application and Syllabus Desin)   ( ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข   ) , 2559    
132
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ปรียานุช พรหมภาสิต   ) , 2559    
133
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (-)   ( วาสนา อาจสาลิกรณ์  ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา  รัษฎากร วินิจกุล  อรัญญรัตน์ ศรีสุพัฒนกุล   ) , 2559    
134
พลวัตรการจัดการแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเกษตร กลุ่มการเกษตรและก่อสร้าง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : แรงงานจากสหภาพแห่งเมียนมาร์ในจังหวัดตากและกำแพงเพชร (-)   ( สุขเกษม ขุนทอง  ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา  สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง  รัษฎากร วินิจกุล   ) , 2559    
135
แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( สุวภัทร หนุ่มคำ  ตรรกพร สุขเกษม  ฤทธิรงค์ เกาฎีระ   ) , 2559    
136
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยใช้บรรทัดฐานทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก (-)   ( สุขเกษม ขุนทอง   ) , 2559    
137
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ (-)   ( อดิเรก ฟั่นเขียว   ) , 2559    
138
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหัวบุก ในจังหวัดตาก (-)   ( ธีรศิลป์ กันธา   ) , 2559    
139
สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดตั้งสถานีขนถ่ายและบำบัดขยะมูลฝอย นครแม่สอด (-)   ( สุธิดา ทับทิมศรี   ) , 2559    
140
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลสำหรับแนะแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา (-)   ( ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>