ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
141
ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (-)   ( พรรษพร เครือวงษ์   ) , 2559    
142
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อบริการการการไปราชการของบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (-)   ( เอกลักษณ์ หลิมมงคล   ) , 2559    
143
การพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านการวิจัยในระบบMISของสถาบันวิจัยและพัฒนา (-)   ( สุรเชษฐ ขอนทอง   ) , 2559    
144
การพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ชุติมา ทอสาร   ) , 2559    
145
การพัฒนากระบวนการตรวจรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( สุมาภรณ์ บดีรัฐ   ) , 2559    
146
แนวทางพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  ทวิช ปิ่นวิเศษ   ) , 2559    
147
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามระบบการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส (-)   ( ณัฐเวศม์ ชัยมงคล   ) , 2559    
148
การพัฒนาคู่มือการจำหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม   ) , 2559    
149
การพัฒนาการเบิกงบประมาณแผ่นดิน (-)   ( เกศกนก ไทยแท้   ) , 2559    
150
การพัฒนาเมนูเอกสารการศึกษาให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล ของสำนักส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( บุษบา เหมือนวิหาร   ) , 2559    
151
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำและลิฟท์ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( แสงจันทร์ ปานคำ  ศรีนวล แยบกสิกิจ  สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์   ) , 2559    
152
การพัฒนาระบบการเก็บเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ (-)   ( รุ่งทิพย์ แสนพรมมี   ) , 2559    
153
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานออนไลน์ เรื่องการบริหารจัดการเว็บไชต์ มหาวิทยาลัย เพื่อการรับผิดชอบงานแทนกันของบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( อรปรียา คำแพ่ง   ) , 2559    
154
การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติของบุคลากรประจำหน่วยงานศูนย์ภาษา (-)   ( สุพรรษา สมหารวงค์   ) , 2559    
155
แนวทางพัฒนาการป้องกันการเสพสารเสพติดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด จังหวัดตาก (-)   ( สุขเกษม ขุนทอง  ศศิกัญชณา บุญนาค  เกรียงไกร กันตีมูล   ) , 2559    
156
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ก้าแพงเพชรและจังหวัดตาก (-)   ( สุรชัย โกศิยะกุล   ) , 2559    
157
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพนื้เมือง ในอ้าเภอ เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร (-)   ( มณฑา หมีไพรพฤกษ์   ) , 2559    
158
การสร้างบทเรียนท้องถิ่นจากฐานความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ใน ต้าบลคลองน้้าไหล อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร (-)   ( สิริวรรณ สิรวณิชย์   ) , 2559    
159
การสร้างบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ใน เขตเทศบาลต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร (-)   ( จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์   ) , 2559    
160
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนแบบมีส่วน ร่วม: บ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อค้า อ.เมือง จ. ก้าแพงเพชร (-)   ( คุณัญญา เบญจวรรณ   ) , 2559    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>