ระบบสืบค้นรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบทั้งหมด : 279 รายการ จำนวน : 14 หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
ตารางรายงานการสืบค้นบทคัดย่องานวิจัย
ลำดับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ
161
คู่มือการเรียนรู้: การสร้างบทเรียนท้องถิ่นด้านกฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (-)   ( รัษฎากร วินิจกุล   ) , 2559    
162
การสร้างและหาประสิทธิภาพ RFID แท็ก และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ (-)   ( เทพ เกื้อทวีกุล   ) , 2560    
163
เทคนิคการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศช่องเปิดสำหรับระบบการ สื่อสารไร้สาย (-)   ( เทพ เกื้อทวีกุล   ) , 2560    
164
ศึกษาการแปรรูปกล้วย ด้วยระบบโซ่อุปทาน ของชุมชนมอกล้วยไข่ อำเภอเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อย่างยั่งยืน-+3000 (-)   ( สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2560    
165
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  วิษณุ บัวเทศ  วสันต์ เพชรพิมูล  อดิเรก ฟั่นเขียว  สมิตตา วงษ์ใส   ) , 2560    
166
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากขี้เถ้าชานอ้อยเพื่อส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  อานนท์ วงษ์มณี  สมศักดิ์ พวงใส  พิชิต พจนพาที   ) , 2560    
167
การวิเคราะห์ภาพปัจจุบัน ภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และภาพอนาคตที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  นพคุณ ชูทัน  วชิระ วิชชุวรนันท์  สาวิตรี พรหมรักษา  นิวดี คลังสีดา  ยุภาดี ปณะราช  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2560    
168
การประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  นพคุณ ชูทัน  วชิระ วิชชุวรนันท์  สาวิตรี พรหมรักษา  นิวดี คลังสีดา  ยุภาดี ปณะราช  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2560    
169
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี (-)   ( ธงชัย ช่อพฤกษา  นพคุณ ชูทัน  วชิระ วิชชุวรนันท์  สาวิตรี พรหมรักษา  นิวดี คลังสีดา  ยุภาดี ปณะราช  เพ็ญศรี จันทร์อินทร์  อุไรวรรณ ศรีไชยมูล   ) , 2560    
170
การพัฒนาโคมไฟถนนแบบหลอด LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  วิษณุ บัวเทศ   ) , 2560    
171
การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อานนท์ วงษ์มณี   ) , 2560    
172
การพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ำของเกษตรกรผู้ทำไร่มันสำปะหลัง (น้ำหยด) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (-)   ( รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  อานนท์ วงษ์มณี  สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2560    
173
การพัฒนาเครื่องบดย่อยเหง้ามันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( โยธิน ป้อมปราการ   ) , 2560    
174
การพัฒนาเนื้อดินทุ่งเศรษฐี ดินขาว และ ผงหินอ่อนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทเอิร์ทเทนแวร์ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2560    
175
การออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค์ออกไซด์เพื่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ์ (-)   ( สุรเชษฐ์ ตุ้มมี   ) , 2560    
176
การศึกษาการเกิดก๊าซชีวภาพจากต้นกระถินยักษ์และผักตบชวา (-)   ( ภาคิณ มณีโชติ   ) , 2560    
177
แนวทางพัฒนาการให้บริการนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (-)   ( คัทลียา ปัญญาอูด   ) , 2560    
178
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( พจน์จธรรม ณรงค์วิทย์  อำไพ แสงจันทร์ไทย   ) , 2560    
179
การพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดทำฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชร (-)   ( อานนท์ วงษ์มณี  สมศักดิ์ พวงใส  พิชิต พจนพาที  ปรีชาภรณ์ ขันบุรี  สฤษณ์ พรมสายใจ   ) , 2560    
180
การพัฒนาเครื่องตวงน้ำหนักแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ (-)   ( อิทธิพล เหลาพรม  อัษฏางค์ บุญศรี  สมโภชน์ วงษ์เขียด   ) , 2560    
Total 279 Record : 14 Page : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>