ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การอบรมเรื่องการออกแบบโมเดลวิจัยด้วย Technology Evaluation Canvas

วันที่ : 7 เมษายน 2565

เวลา : 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meets

*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องอบรมจะดำเนินการจัดส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ และจัดส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 ค่ะ

Cinque Terre


รายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวนิสาชล จันทะระ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2 นายกีรศักดิ์ พะยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นางสาวมัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
4 นายอดิเรก ฟั่นเขียว มรภ.กพ แม่สอด
5 นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู คณะครุศาสตร์
7 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ คณะครุศาสตร์
8 นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก อื่น ๆ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
9 นายธีรศิลป์ กันธา มรภ.กพ แม่สอด
10 นางสาวผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นายนเรศ ขำเจริญ คณะครุศาสตร์
12 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
13 นางกาญจนา จันทร์สิงห์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม กองกลาง
15 นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่ มรภ.กพ แม่สอด
17 นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรปดรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
18 นางสาวประภัสสร กลีบประทุม อื่น ๆ มหาวิทยาบัยนเรศวร
19 นายจิระ ประสพธรรม คณะวิทยาการจัดการ
20 นางสาวสุภาพร ปรารมย์ คณะพยาบาลศาสตร์
21 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู มรภ.กพ แม่สอด
22 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ มรภ.กพ แม่สอด
23 นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
25 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นางสาวนงนุช ดวงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 นางสาวผดุงพร พันธ์พืช สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
29 นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร กองนโยบายและแผน
30 นางสาวศิชา สังวารวงษ์ กองนโยบายและแผน
31 นางสาวนิวดี คลังสีดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม.ราชภัฏกำแพงเพชร
32 นางสาวิตรี พรหมรักษา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี
33 นายเอกวินิต พรหมรักษา คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี
34 นางราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
35 นายนายโชคธำรงค์ จงจอหอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 นายนพรัตน์ ไชยวิโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการบันฑิตวิทยาลัย
38 นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี กองพัฒนานักศึกษา
39 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม สถาบันวิจัยและพัฒนา
40 นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
41 นางสาวโสรยา สมภักดี กองพัฒนานักศึกษา
42 นางสาวปราณี แผนดี กองพัฒนานักศึกษา
43 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
44 นางเกศรินทร์ เมฆโพธิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
45 นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
46 นางศุภรดา อันชุนดา คณะครุศาสตร์
47 นายคมกริช กลิ่นอาจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
48 นายนายเอกรัฐ ปัญญาเทพ มรภ.กพ แม่สอด
49 นายธนัชพร หาได้ มรภ.กพ แม่สอด
50 นางสาวพัตรา คำสีหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มรภ.กพ แม่สอด
52 นางสาวศิริทร ศิริคุณ มรภ.กพ แม่สอด
53 นายอนุชา พวงผกา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 นายวิทยา ศรีนรคุตร กองกลาง
55 นางอนุสรา มีบุญ มรภ.กพ แม่สอด
56 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ มรภ.กพ แม่สอด
57 นางสาวศิริพร บัวคำ มรภ.กพ แม่สอด
58 นายภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 นายกิตติ บดีรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ มรภ.กพ แม่สอด
61 นางอนุสรา มีบุญ มรภ.กพ แม่สอด
62 นางสาวอภิชญา พัดพิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 นายธนกฤต ภูโอบ สำนักงานอธิการบดี

☰ Social