ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : เรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1) รอบ 1

วันที่ : 25 มีนาคม 2562

เวลา : 15.00 - 16.30 น.

สถานที่ : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นายขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2 นายมนตรี หลินภู คณะครุศาสตร์
3 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
4 นายการันต์ เจริญสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
5 นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น คณะครุศาสตร์
6 นางสาวชญาดา กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คณะครุศาสตร์
8 นางสาวปาริชาต เตชะ คณะครุศาสตร์
9 นายณัฐพล บ้านไร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
11 นางสาวอัจฉรา ใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์
14 นายภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นางสาวนุจรินทร์ ปาุทพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 นางสาวสุทธีรา คำบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 นางสาวโอกามา จ่าแกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

☰ Social