ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : เรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1) รอบ 1

วันที่ : 25 มีนาคม 2562

เวลา : 15.00 - 16.30 น.

สถานที่ : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นายขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2 นายมนตรี หลินภู คณะครุศาสตร์
3 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
4 นายการันต์ เจริญสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
5 นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น คณะครุศาสตร์
6 นางสาวชญาดา กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คณะครุศาสตร์
8 นางสาวปาริชาต เตชะ คณะครุศาสตร์
9 นายณัฐพล บ้านไร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
11 นางสาวอัจฉรา ใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์

☰ Social