ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : เรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1) รอบ 2

วันที่ : 26 มีนาคม 2562

เวลา : 15.00 - 16.30 น.

สถานที่ : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวตรรกพร​ สุขเกษม​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นางสาวอธิรดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นายไพศาล​ นา​สุริ​วงศ์​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
6 นายคมสันต์​ นาควังไทร มรภ.กพ แม่สอด

☰ Social