Video กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

Video Name

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ : 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลงานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพ

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231

Copyright © Your Website 2016