บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

1.ที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2.บรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3.ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4.กองบรรณาธิการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2 ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 Dr.William James Kasem Bundit University
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5.ฝ่ายจัดการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
2 ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
3 อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
4 นายทวิช ปิ่นวิเศษ
5 นายสุรเชษฐ ขอนทอง

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018