ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

1.ความเชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
2 รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
3 รศ.ดร.ถาวร สารวิทย์
4 ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
5 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
6 ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
7 ผศ.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
8 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ

2.ความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
2 รศ.ดร.สมถวิล วิจิตวรรณา
3 รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
4 รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ
5 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
6 ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
7 ดร.สามารถ กมขุนทด
8 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
9 ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
10 ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
11 ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

3.ความเชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
2 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
3 รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
4 ดร.วรนาท รักสกุลไทย

4.ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
2 ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
3 ผศ.ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน์

5.ความเชี่ยวชาญด้านพลศึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
2 ผศ.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
3 ดร.จุฑา ดิงศภัทย์

6.ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
2 รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
3 ผศ.ดร.สกล เกิดผล
4 ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
5 ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
6 ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
7 ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
8 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

7.ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
2 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
3 ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
4 ดร.วิมลรัตน์ ศรีสุข
5 รศ.ดร.ถาวร สารวิทย์
6 ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

8.ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

9.ความเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
2 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
3 ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
4 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
5 ดร.โชคชัย สุทธาเสศ

10.ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
2 รศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์
3 รศ.ดร.สุเมธ เดียวอิสเรศ
4 ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี
5 ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์
6 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

11.ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.รวี ลงกานี
2 ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์

12.ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
2 ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
3 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

13.ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
2 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
3 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

14.ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.รวี ลงกานี
2 ดร.จารุวรรณ แดงบุษผา
3 ดร.มัลทิกา ศิริพิศ
4 ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

15.ความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.สกล เกิดผล
2 ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
3 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
4 รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
5 ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
6 ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
7 ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี

16.ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

17.ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
2 ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
3 รศ.ประทีป นักปี่
4 ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
5 ศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์

18.ความเชี่ยวชาญด้านทัศน์ศิลป์

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

19.ความเชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
2 ศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์

20.ความเชี่ยวชาญด้านปรัชญา

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 รศ.ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
2 ดร.พิษณุ บุญนิยม

21.ความเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
2 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

22.ความเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและวรรณกรรม

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
2 รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
3 ผศ.หทัยวรรณ ไชยะกุล
4 ดร.บัวริน วังคีรี
5 รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018