วารสารสักทองตีพิมพ์เผยเพร่

ค้นหาวารสาร ตามปี พ.ศรายการที่เพิ่มล่าสุด

ลำดับ ปก รายละเอียด
1
Cinque Terre

ปีที่ : 25
ฉบับที่ : 3
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-กันยายน
ปี พ.ศ : 2562
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
The Effectiveness of Reference Service Training Program Customized for the Staff of Japanese Public Libraries Operated by a Private Company -
นิทานพื้นบ้านยะไข่ : บทบาทในการบันทึกสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวยะไข่ แคทรียา อังทองกำเนิด
นัยเชิงนิเวศในนวนิยายแนวลูกทุ่งยุคแรก ศึกษาจากเรื่องแผลเก่า ของไม้ เมืองเดิม ทนงศ์ จันทะมาตย์,ธัญญา สังขพันธานนท์
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุวัติ คูณแก้ว,พรรณราย เทียมทัน
รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นันธวัช นุนารถ
ความฉลาดทางอารมณ์และสมรรถนะการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ อพันตรี พูลพุทธา
การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาการบัญชี 1 ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าท้อมือของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญ เพื่อพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำไพ แสงจันทร์ไทย,พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โอกามา จ่าแกะ,บุญมา กุพันธ์,วิยุดา ทิพย์วิเศษ,ธวชินี ลาลิน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลลิตา จำนงค์สุข,น้ำฝน เบ้าทองคำ,อรวรีย์ พันธ์ประยูร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการบัญชีต้นทุนห่วงโซ่คุณค่า งานวิจัยเชิงประจักษ์ธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย สรินยา สุภัทรานนท์,กรไชย พรลภัสรชกร,การุณย์ ประทุม
Interpreting Cultural Heritage for Non-Thai Visitors in Hat Siao Community, Sukhothai Province, Thailand -
โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความหมายทางจิตวิทยาความสอดคล้องพอดีของบทบาทการทำงาน ผ่านการให้ความหมายงานที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของครูโรงเรียนเอกชน ประพิมพร อันพาพรหม,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,อัจฉรา นิยมาภา,สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
ตัวแบบการคงอยู่ในอาชีพของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิพัฒน์ บุญรักษ์,อัจฉรา นิยมาภา,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,สนั่น ประจงจิตร
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ผ่านตัวแบบที่ดีด้านจิตสาธารณะ ที่มีต่อระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) จังหวัดพิษณุโลก ขจรศิลป์ โคตรหานาม,วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล
ความต้องการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นวชล สมบูรณสิน,วิทยา จันทร์ศิลา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วรรณา การเฉื่อยเฉิน,อังคณา อ่อนธานี
2
Cinque Terre

ปีที่ : 25
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : เมษายน-มิถุนายน
ปี พ.ศ : 2562
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อรุณี หรดาล
แนวทางการอนุรักษ์สายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำ ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
ดนตรีชาวเมี่ยนในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประทีป นักปี่
ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565 นพคุณ ชูทัน,ดำรง เฉยปัญญา
การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลา จากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์ สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่ สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง,อนงค์ ศรีโสภา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิตยา เกิดแย้ม,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,อัจฉรา นิยมาภา,สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
การสื่อสารอัตลักษณ์สู่การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม เชิด ด้วงไพรี,ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์,วิทยาธร ท่อแก้ว
รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในเขตภาคเหนือ มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด,พรรณพิมล ก้านกนก,ปาจรีย์ ผลประเสริฐ,ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ตัวแบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ ในเขตภาคเหนือประเทศไทย วรรณพรรณ รักษ์ชน,วิชิต อู่อ้น
รูปแบบการพัฒนางานบริการ สำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ชนัต สุขสุวรรณธร,วิชิต อู่อ้น
รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ชัยรัตน์ บุมี,พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข,รัชนีวรรณ บุญอนนท์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภูมินทร์ ทานิล,ฉลอง ชาตรูประชีวิน
แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วิรากานต์ บุตรพรม,ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ลภัตสดา นราพงษ์,ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการ คิดแก้ปัญหา เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนวรรธณ์ ศรีวิบูลย์รัตน์,อังคณา อ่อนธานี
3
Cinque Terre

ปีที่ : 25
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-มีนาคม
ปี พ.ศ : 2562
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักพุทธจริยศาสตร์ สมชาย เบ็ญจวรรณ์
การศึกษาเปรียบเทียบ การจัดทำกฎหมายและข้อบังคับใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าอันตรายภายในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMVT ตามความตกลงในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์,สหัสชัย มหาวีระ,การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์,ธิดา กมลรุ่งเรือง
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education อนุชา กอนพ่วง
การประเมินผลตอบแทนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการลงทุนของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง ชีวมวลชุมชน ประพิธาริ์ ธนารักษ์,ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศึกษากลุ่มผลิตสินค้า OTOP ผ้าทอบ้านม่วงหอม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บุษบา หินเธาว์,ยรรยงวรกร ทองแย้ม
ชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทักษิณา พรบุณยาพงศ์,เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง,อำไพ ตีรณสาร
แนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 แบบมีส่วนร่วม เพียงแข ภูผายาง,สุรินทร์ ภูสิงห์,ปณิธาน วรรณวัลย์
การสำรวจความต้องการหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฟ้า วิไลขำ,ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ
การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เจนจิรา ฝั้นเต็ม,สุริยา ส้มจันทร์,พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์,สมยศ โอ่งเคลือบ,สุพัฒนา หอมบุปผา
การพัฒนาคู่มือครองตน ครองคน ครองงาน จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พริ้มเพราวดี หันตรา,อัญชลี จันทาโภ,วิศนี ศิลตระกูล
การบูรณาการการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี สุรัสวดี สินวัต,โฆสิต แพงสร้อย,ศาสตรา เหล่าอรรคะ
การวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านนาบอนหมู่ที่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สุทัต หนูมาก,ภัทรธิรา ผลงาม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู ภูมินทร์ แสนเจริญสุข,ภัทรธิรา ผลงาม
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : การถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ธนกร ศิลปะรายะ,ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
4
Cinque Terre

ปีที่ : 24
ฉบับที่ : 3
ช่วงเดือน : กันยายน-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคของศูนย์การจัดอบรมภาคเหนือ จิราภรณ์ สุภิสิงห์,สมเกียรติ์ บุญรอด,ชูชีพ พุทธประเสริฐ,ภูเบศ พวงแก้ว
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 นิรันดร์ แจ่มอรุณ
องค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สุภาพร แนวบุตร,ศิโรจน์ โสรัจจกุล,ชมนาด วรรณพรศิริ,ธนัช กนกเทศ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นพคุณ ชูทัน,เอกสิทธิ์ เทียนมาศ,นิวดี คลังสีดา
การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศิริกานต์ สุริยวัฒนานนท์,อัจฉรา นิยมาภา,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
แนวทางการนำนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิมา พูนทรัพย์,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,อัจฉรา นิยมาภา,รังสรรค์ มณีเล็ก
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฐมนต์ ชาญเชิงค้า,ธานี เกสทอง,นันทิยา น้อยจันทร์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชนมน สุขวงศ์,รังสรรค์ โฉมยา
การพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ปาริชาต เตชะ,ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
รูปแบบการส่งเสริมการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย จุฑาธิบดิ์ กุลดี,เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท,สุชาติ ลี้ตระกูล,ชูศรี สุวรรณ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ชลธี แสวงทอง,ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วนาลี รกไพร,อนุชา กอนพ่วง,ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ไอรฎา นุ่มฤทธิ์,วิทยา จันทร์ศิลา
การศึกษาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน บุญลดา คุณาเวชกิจ,บรรพต วิรุณราช
5
Cinque Terre

ปีที่ : 24
ฉบับที่ : พิเศษ
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
An Investigation of English Listening Strategies Employed by Lao EFL College Students -
การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต นิษวัน วรานุสาสน์,ถาวร สารวิทย์,เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กาญจนา วุฒิศักดิ์,เฉลิมชัย มนูเสวต
การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน บ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 วันเพ็ญ ปราศรัย,สมชัย วงษ์นายะ,เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร วสันต์ วรเจริญ,ภัทรธิรา ผลงาม,จุลดิษฐ อุปฮาต,พยุงพร ศรีจันทวงษ์
ลักษณะเด่นด้านโครงเรื่องและแนวคิดสำคัญในนวนิยายแนวเรื่องเครื่องประดับของพงศกร อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์,พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร นพพร วิหคน้อย,เพ็ญศรี ฉิรินัง,ปธาน สุวรรณมงคล,หควณ ชูเพ็ญ
ภาวะผู้นำทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย นวลปรางค์ ยอดสกุลณี,วิทยา จันทร์ศิลา
พฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภัทราภรณ์ ทองสิงห์,อาทิตย์ อาจหาญ,อรัญ ซุยกระเดื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม: ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วรปรัชญ์ ล่ามกิจจา,นิตยา เงินประเสริฐศรี
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน) เอกลักษณ์ ชุมภูชัย,กาญจนา สุระ
การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชฎาพร โชติรดาภาณ์
6
Cinque Terre

ปีที่ : 24
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก วิทยา จันทร์ศิลา
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู : กรณีศึกษาหลักสูตร การผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา สมบัติ นพรัก
ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สุภาวดี ลาภเจริญ
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาแนวทางทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 สมเกียรติ บุญรอด
การศึกษาความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุชา ภูมิสิทธิพร,ศิริวิมล ใจงาม,สุวพัชร์ ช่างพินิจ,ชนัญชิดา ศิริเอก,บุญล้อม ด้วงวิเศษ
การบริหารจัดการห้องสมุดและอุทยานการเรียนรู้เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉวีวรรณ เจริญทรัพย์
ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษา เทอดทูล โตคีรี
รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นฤมล ภูสิงห์,จีราภรณ์ จันทร์เขียน,ปารณีย์ ชมพูพระ,ดุษฎีพร หิรัญ
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง) สุชิน รอดกำเหนิด
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์,อำไพ แสงจันทร์ไทย
ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สิรินพรรณ สุขใยพัธน์,ปรีชา หงส์ไกรเลิศ
แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 กนกวรรณ ยมจันทร์,ฉลอง ชาตรูประชีวิน
การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แจ่มจันทร์ ยองเพชร,ฉลอง ชาตรูประชีวิน
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปากชัน แขวงบริคำไชย สปป. ลาว ใจราศี ยอพันไช,ภัทรธิรา ผลงาม
ปัญหาการเรียกค่ารักษาพยาบาลเพื่อละเมิดของผู้ประสบภัยในสัญญาประกันภัยรถยนต์ สัจญาณ โสมเกษตรินทร์
คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ตามทัศนะของสมาชิก ทัชชา แตงเพ็งนที,กุลชลี พวงเพ็ชร์,นันทนา แจ้งสว่าง
7
Cinque Terre

ปีที่ : 24
ฉบับที่ : พิเศษ
ช่วงเดือน : มกราคม-เมษายน
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชินีเพ็ญ ศรีชัย
ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ ธนพร บัวรอด,นิชภา โมราถบ,อิสสราพร อ่อนบุญ
การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ พัชราภา เอื้ออมรวนิช
การศึกษารำมังคละในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์,บัญชา ศรชัย,ณัฐพัชร์ มหายศนันท์,พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์,ธีระพงษ์ ทัพอาจ,อุษณีย์ เขนยทิพย์
เพลงมอญ : กรณีศึกษาครูสาธิต แสงบุญ วีระ พันธุ์เสือ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนในธุรกิจการบริการ แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร นฤมล จิตรเอื้อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สมบูรณ์ ตันยะ,กิตติ วงษ์ชวลิตกุล
การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร,วีรวรรณ แจ้งโม้,นงลักษณ์ จิ๋วจู,ประพัสสร บัวเผื่อน,ชูเกียรติ เนื้อไม้
แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขมูลฐาน ของกลุ่มประชากรข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณัฐภาณี บัวดี,อดิเรก ฟั่นเขียว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์,สมชัย วงษ์นายะ
การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อมรา ครองแก้ว,เพ็ญศรี จันทร์อินทร์,น้ำพัก ข่ายทอง,ผดุงพร พันธ์พืช,ชุลีพร แสงสุวรรณ์,กนกกร ทองคำ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตชายแดนไทย-เมียนมา สนิท ประหา,วิทยา จันทร์ศิลา
ตัวกำหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ หลี เฉิงฉวย,บุญฑวรรณ วิงวอน
8
Cinque Terre

ปีที่ : 24
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-เมษายน
ปี พ.ศ : 2561
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขวัญชัย ขัวนา,ธารทิพย์ ขัวนา
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบัญชี : กรณีศึกษาในรายวิชาสัมมนาการภาษีอากร ชนิดา ยาระณะ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำกัด กรุงเทพมหานคร ดวงใจ จันทร์ดาแสง,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร อัจฉรา นิยมาภา
การบริหารงานของผู้นำตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ อาจอนงค์
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประดิษฐ์ นารีรักษ์
The Development of Training Course on Phonetics for Primary Teachers to Enhance Teaching Abilities in Pronunciation and Vocabulary Spelling English for Ethnic Diversity Students in the Special Economic Zone along Thailand and Myanmar Border Bandhit Chatwirote
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รัชนี นิธากร,ขวัญดาว แจ่มแจ้ง,ภาเกล้า ภูมิใหญ่,นพรัตน์ ไชยวิโน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณิชชชัญ ชัยฤทธิ์,ไชยรัตน์ ปราณี,พรสิริ เอี่ยมแก้ว
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบนำตนเองสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิโชค พรหมดวง,มงคล หวังสถิตย์วงษ์,สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา เสถียร พะโยธร,โกวัฒน์ เทศบุตร
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน เริงวิชญ์ นิลโคตร,นพพร จันทรนำชู
การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี นิภาวรรณ เจริญลักษณ์,ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ,นรินทร์ สังข์รักษา
การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประชา แสนกลาง,เสาวภา สุขประเสริฐ,พรกมล ระหาญนอก
9
Cinque Terre

ปีที่ : 23
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม
ปี พ.ศ : 2560
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทักษิณา สุขพัทธี
การศึกษากลองยาวในสังคมและวัฒนธรรมชาวนครสวรรค์ พิเศษ ภัทรพงษ์
10
Cinque Terre

ปีที่ : 23
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-เมษายน
ปี พ.ศ : 2560
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, จรูญ พานิชย์ผลินไชย
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมพร พูลพงษ์
ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาณุพันธุ์ จันทรา, สุขุม พรมเมืองคุณ, กิติศักดิ์ เสนานุช
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล, สุกัญญา แช่มช้อย
รูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อรุณศรี เงินเสือ, ฉลอง ชาตรูประชีวิน
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุญล้อม ด้วงวิเศษ, มนสิช สิทธิสมบูรณ์
รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ เทอดทูล โตคีรี, ปัญญา สังขวดี, ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
แนวโน้มการพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ธิติมา เสาวยงค์, อัจฉรา ศรีพันธ์, ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
การพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ พลเรือนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 3 ณัฐพงษ์ เสาวยงค์, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอก คณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ภารดี เกิดวาระ, ประทีป นักปี่
ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า สุดารัตน์ บุญเกียน, ประทีป นักปี่
ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า : ครูส่างคำ จางยอด ศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ, ประทีป นักปี่
รูปแบบการจัดการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, พิเชฐ บัญญัติ
11
Cinque Terre

ปีที่ : 22
ฉบับที่ : พิเศษ
ช่วงเดือน : กันยายน-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ESP Need Analysis and Course Design for Local Vendors at Phnom Rung Sanctuary in Buriram Province Akkarapon Nuemaihom
Motivation and Choices of Language Learning Strategies of Undergraduate Students in International College, Suan Sunandha Rajabhat University Kanokrat Kunasaraphan
A Study of Factors Influency Student Dropout Rate Using Data Mining Butsaraporn Mahatthanachai, Hathaithip Ninsonti, Nuttiya Tantranont
รูปแบบการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ กิติวัชร ถ้วยงาม
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมิ่ง (PDCA) สำหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภัทรพร กิจชัยนุกูล, สถาพร ถาวรอธิวาสน์
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ อนุสรณ์ พัฒนศานติ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองของชาวนาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สุณี บุญพิทักษ์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส, วสุนธรา รตโนภาส, ศศิวรรณ พลายละหาร, ดรุณี ชัยมงคล
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง วิษณุ บัวเทศ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สิริวรรณ สิรวณิชย์, วรพรรณ ขาวประทุม, บุญล้อม ด้วงวิเศษ
12
Cinque Terre

ปีที่ : 22
ฉบับที่ : 3
ช่วงเดือน : กันยายน-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
สุนทรียภาพในมิติแห่งศิลปะละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ทักษิณา สุขพัทธี
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหว่างสามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางก๊าม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” Truong Thi Hang
ภาษาจินตภาพในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย : การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก สุธาทิพย์ แหงบุญ
การปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ธนากร สุระขันธ์, ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
คำพิพากษา : กลวิธีการนำเสนอความขัดแย้ง สุริยา คำกุนะ
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ในอาณาเขตทะเลไทย นนทวัช ประหยัด, ภูมิ โชคเหมาะ, สุพล อิงประสาร, ประทีป ทับอัตตานนท์, วริยา ล้ำเลิศ
จิตรกรรมภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง : กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมของ ปอล เซซาน ระหว่างปี ค.ศ. 1876-1905 วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ, พีระพงษ์ กุลพิศาล, วรรณา พิเชฐพฤทธ์, พิสิษฐ์ พันธ์เทียน
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนในคดีปกครอง สุริยัน กิตติยุทธพันธ์, สุพล อิงประสาร
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาทิตยา ธานีรัตน์, มนัส วัฒนไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย มณฑล ทิพย์ศรี, วรวรรณ ตุ้มมงคล, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไพรวัลย์ คำเกิด, ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์, ภาคภูมิ อินทวงศ์
13
Cinque Terre

ปีที่ : 22
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง : การจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตครู เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศดิจิทัลสำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จินตนา กสินันท์
การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จรูญ พานิชย์ผลินไชย และ สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
รูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และ อัจฉรา นิยมาภา
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถผู้พิการผ่านการศึกษาต่อเนื่อง พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, ภารดี อาจละสุทธิ์, วราภรณ์ ณ ถลาง และ ณัฏฐินี ปิยะศิริพันธ์
รูปแบบการบริหารภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาที่เป็นเลิศในจังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ ยะบุญธง และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ
การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่การจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน อิสสราพร อ่อนบุญ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ และ ประยูร บุญใช้
มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ชุมพล สุวิเชียร และ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
วัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย ณรงค์ อยู่ปาน และ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดเลย วัฒนา พรมลารักษ์
ปัจจัยจำแนกการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวร ระพี ศรีไกรวัชร และ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนแบบกำกับตนเองการรับรู้ความสามารถแห่งตน และ การวางเป้าหมายของนักเรียนไทยระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สุธาสินี ขุนทองนุ่ม และ ปวีณา จันทร์นวล
การเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบซิปปาเสริมด้วย เทคนิคการอุปมาและการเรียนแบบปกติ นิตยา ฤทธิ, ดวงสมร กิจโกศล และ ชาติชาย ม่วงปฐม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ต่อมโนมติ เรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กัลยารัตน์ สัพโส, ดวงสมร กิจโกศล และ จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ต่อนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ชลากร แสงเรือง และ สหภาพ พ่อค้าทอง
14
Cinque Terre

ปีที่ : 22
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-เมษายน
ปี พ.ศ : 2559
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
- -
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา สมบูรณ์ ตันยะ, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์, ประมวล ตันยะ, สิรินาถ จงกลกลาง, ชยพล ธงภักดี และ ลลิตา ธงภักดี
การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐานโดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่ การวิเคราะห์เชิงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษา หมู่เรียน 5614205 ด้วยการเรียนแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร สมชัย วงษ์นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
การศึกษาการใช้คำพหุกริยาภาษาอังกฤษในกลุ่มคำศัพท์ทางวิชาการ โดยใช้คลังข้อมูลคำ สุวนันทน์ อินมณี และ พยุง ซีดาร์
การพัฒนาโปรแกรมที่เน้นการฝึกและเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน เรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ และ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
การบริหารคุณภาพองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นเขตบริการ สุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา และ ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์
วาทกรรมนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ และ จุมพล หนิมพานิช
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน โดยชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร เสมอ แสงสนธิ์, สุนทรี ดวงทิพย์ และ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในจังหวัดตาก สมศรี คำภีระ, สมชัย วงษ์นายะ และ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนล่าง ชาญวิทย์ สินธุบุญ, เรขา อรัญวงศ์ และ สุภมาส อังศุโชติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป และเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีพื้นฐานความรู้เท่ากัน ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ และ พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จิรวัส นิลาภรณ์, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง และ ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับการ ปรับทักษะการคำนวณ เจนจิฬา สว่างจิตร์ และ พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วรกมล เฟื่องฟุ้ง
15
Cinque Terre

ปีที่ : 21
ฉบับที่ : 3
ช่วงเดือน : กันยายน-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2558
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
- -
ตัวชี้วัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการทาเกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธวัชชัย เพ็งพินิจ, ชวลิต สวัสดิ์ผล, อัครเดช เสนานิกรณ์, พรทวี พลเวียงพล และ พิมพ์ชนก วัดทอง
บทบาทของภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง อัจฉรา เมฆสุวรรณ และ บุญฑวรรณ วิงวอน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดกาแพงเพชร วรวิทย์ สิทธิโสภณ
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรและตาก ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ทาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ตาบลหินดาต อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร ราตรี สิทธิพงษ์ และ ชาลี ตระกูล
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรและตาก สมชัย วงษ์นายะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครูประสิทธิ์ สีลคุณ และ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความมีวินัยของ นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พระมหาสายัณห์ วงศ์สุรินทร์, บุญเรือง ศรีเหรัญ และ อุษา คงทอง
รูปแบบการอภิบาลเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน้า : ศึกษากรณีพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ายม ภัทร ชมภูมิ่ง, จุมพล หนิมพานิช, สมบูรณ์ สุขส้าราญ และ วรรณนภา วามานนท์
ประสิทธิผลการนาสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟิรนันท์ จารง, บุญทัน ดอกไธสง และ วิมล หอมยิ่ง
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ประจักสิน บึงมุม, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการตารวจตระเวน ชายแดน ภาค 3 รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ
การศึกษาวิธีการประพันธ์และวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร พงศพิชญ์ แก้วกุลธร, วีระ พันธุ์เสือ และ มานพ วิสุทธิแพทย์
แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ชนะ มหบุญพาชัย และ ธีรวิสิฐ มูลงามกูลจ์
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นาร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวีวรรณ ต๊ะถิ่น, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และ ปรีชา อ่วมปัญญา
16
Cinque Terre

ปีที่ : 21
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม
ปี พ.ศ : 2558
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
นัยทางจริยธรรมต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในฐานะเครื่องมือในการดาเนินนโยบาย ต่างประเทศ เอนกชัย เรืองรัตนากร
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ : อาร์คีไทพ์วีรบุรุษว่าด้วยการออกเดินทางและการกลับมา ดร.ประจักษ์ สายแสง
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการนาเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้ ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีตารวจของกองบัญชาการตารวจนครบาล พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์, พ.ต.อ.ปพัฒน์ วสุธวัช, พ.ต.อ.ก้องปิติ อ่อนมาก และ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
การศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
การออกกาลังกายด้วยลีลาศของผู้สูงอายุ ปัทมาวดี สิงหจารุ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง กาแพงเพชร ธงชัย ช่อพฤกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์, ดร.ไชยรัตน์ ปราณี และ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์
อิทธิพลของพระร่วงต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ -
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมในประเทศไทย จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ, ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกาแพงเพชร พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์, ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิมล หอมยิ่ง
สมรรถนะด้านการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจักษ์ กึกก้อง, ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, จันทนา ทองประยูร และ มาลี บุญศิริพันธ์
ซีโหยวจี้ – ไซอิ๋ว : วิเคราะห์กลวิธีการแปลคาศัพท์ทางวัฒนธรรม ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
17
Cinque Terre

ปีที่ : 21
ฉบับที่ : 1
ช่วงเดือน : มกราคม-เมษายน
ปี พ.ศ : 2558
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในอดีต ทักษิณา สุขพัทธี
พฤติกรรมของผู้บริโภคตามมุมมองแนวโน้มการตลาด ประวิทย์ พุ่มพา
สภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัวลักษณะพิเศษ พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์
บทบาทของนันทนาการการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
- -
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กมลชนก ภาคภูมิ, ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, ดร.ลุยง วีระนาวิน และ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
การศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สุธิษณา โตธนายานนท์, ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง, ชูศรี วงศ์รัตนะ และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พระมหาแล ขำสุข, ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน และ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี
สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย ผกาวดี สะเภาคำ และ ดร.กรรวี บุญชัย
คุณลักษณะของตัวละครที่แสดงความเป็นบุรุษในอุดมคติ : กรณีศึกษาทุษยันต์ใน ศิวาราตรี ศุภรดา สุขประเสริฐ, ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, ดร.ประจักษ์ สายแสง และ ดร.สนม ครุฑเมือง
การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นโดยการเสริมสร้างพลัง อำนาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กิตติ เมอะประโคน, ดร.จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กรีฑา แก้วประดิษฐ์ และ ดร.ระมัด โชชัย
18
Cinque Terre

ปีที่ : 20
ฉบับที่ : 3
ช่วงเดือน : กันยายน-ธันวาคม
ปี พ.ศ : 2557
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การอ่านเชิงกว้างในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการอ่าน พัฒน์ วัฒนสินธุ์
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 รมย์ พะโยม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศิริกมล ประภาสพงษ์
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม : กรณีศึกษาวัดวังพระธาตุ ตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ภาวะผู้นาด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บริหารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมธี ฉายอรุณ และ ดร.ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
กระบวนการกาหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ บัวบุตรี ศิริวัฒน์, ดร.ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ, พันตารวจโท ดร.วัชรพงษ์ พนิตธารง และ พันตารวจเอกหญิง ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พระสุวรรณ์ ปูนอ่อน, ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี และ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นิตยา ดอกไม้, ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง และ สุทธิชัย ยังสุข
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ, ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์ และ ดร.กาญจนา โชคถาวร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จิราภรณ์ คงหนองลาน และ เฉลิมพร ทองพูน
19
Cinque Terre

ปีที่ : 20
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับพิเศษ3)
ปี พ.ศ : 2557
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
รวมบทความวารสาร ปีที่20ฉบับที่2เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับพิเศษ3) พ.ศ.2557 -
20
Cinque Terre

ปีที่ : 20
ฉบับที่ : 2
ช่วงเดือน : พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับพิเศษ2)
ปี พ.ศ : 2557
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
รวมบทความวารสาร ปีที่20ฉบับที่2เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับพิเศษ2) พ.ศ.2557 -

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018