คำแนะนำในการเขียนบทความ

คำแนะนำในการเขียนบทความ Download

1.แบบฟอร์มการส่งบทความ

ลำดับ รายการ file
1 สำหรับอาจารย์หรือบุคคลทั่วไป download
2 สำหรับนักศึกษา download

2.แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ

ลำดับ รายการ file
1 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร download

3.ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

ลำดับ รายการ file
1 ขั้นตอนการจัดทำวารสารสักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ download

4.ตัวอย่างบทความ

ลำดับ รายการ file
1 บทความของคณาจารย์/บุคคลภายนอก download
2 บทความของนักศึกษาระดับปริญญาเอก download
3 บทความของนักศึกษาระดับปริญญาโท download
4 บทความภาษาอังกฤษ download
5 บทความวิชาการ download
6 Template บทความวิจัย download
7 Template บทความวิชาการ download

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018