การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055706555 ต่อ 2010

ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 2010

Copyright © Your Website 2016