rocket_contact

RDI KPRU INBOX : กล่องข้อความ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำกล่องข้อความ (RDI KPRU INBOX) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านกล่องข้อความ ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว

รายการ Q&A

ลำดับ ข้อคำถาม ผู้ตั้งข้อคำถาม คำตอบ