โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมนำเสนอใน งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาแหบ่ง ท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครราชสีมา
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาหรับช่วยทางานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน สถาบัน 7D ครีเอเตอร์
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ขอเชิญบุคลากรวิจัยในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตร สมาคมเครื่องข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

การส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในลักษณะทาบทาม (Commissioning)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Prliminary Research 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านการวัดและประเมินผลตามพันธกิจของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญส่งบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social