ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การอบรมเรื่องการออกแบบโมเดลวิจัยด้วย Technology Evaluation Canvas 7 เมษายน 2565 08.00 - 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meets ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social