รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2563 งานวรรณกรรม สมบัติเชิงความร้อนและสมบัติทางกายภาพของหินอ่อนเขาสว่างอารมณ์ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร... นงลักษณ์ จันทร์พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม จังหวัดกำแพงเพชร... สุวิชญา บัวชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงาน... สุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนช้างวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนหน่อกล้วยไข่... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม ภาพพื้นหลังซุ้มประตูหน้าทางเข้าวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สื่อการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์เทคโนโลยีปรากฎตัวทางไกล เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร... อนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร... ประพล จิตคติ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกําแพงเพชร... นงลักษณ์ จิ๋วจู มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสานึกความเป็นนพลเมืองแก่เยาวชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก... อดิเรก ฟั่นเขียว มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่... ปรัชญา ชะอุ่มผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ำแร่ จากบ่อน้ำพุพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร... ไพโรจน์ เอกอุฬาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามตรวจสอบความหลากหลายพรรณไม้และศึกษาสารสำคัญของพืชสมุนไพร กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร... วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเปลือกกล้วยไข่และเปลือกกล้วยน้ำว้าในการดูดซับคราบน้ำมัน... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพระยะยาว... อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดกำแพงเพชร... กรรณิกา อุสสาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การเปรียบเทียบส่วนเสริมกริยาระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกับการเรียนการสอน... นันทิวัน อินหาดกรวด คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ศุภรดา สุขประเสริฐ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูสมุนไพร... มณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อปลูกฝังทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพดา้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความเชื่อที่ปรากฏของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฎฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การใช้การเล่านิทานแบบบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ผลการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร... ปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... ราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์... วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561-2562... นพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงานโดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นคอนโทรล... สมโภชน์ วงษ์เขียด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 งานวรรณกรรม การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน... ธนกิจ โคกทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 อนุสิทธิบัตร โยเกิร์ตน้ำผึ้งผสมลูกหว้า... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร เยลลี่เสาวรสเสริมหญ้าหวาน... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร การผลิตเยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมหญ้าหวาน... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร การผลิตเม็ดบีดบริโภคได้จากข้าวไรซ์เบอรี่... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร เครื่องดื่มข้าวหอมนิลผงจากการทำแห้งแบบโฟม-แมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน: 148 เรื่อง
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>