รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2566 งานวรรณกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... นายวชิรวิทย์ กรรณิกา ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานวรรณกรรม กัญชง 5 ดาว : การเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์จากกัญชงพืชเศษฐกิจแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม... ดร.เทพ เกื้อทวีสุข ผศ.ดร.ภาคิณ มณีโชติ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี ผศ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ดร.ศักดิ์ศรี ศิรธนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2566 งานวรรณกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม : แปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขุลง จังหวัดกำแพงเพชร... ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ผศ.วสุนธรา รตโนภาส คณะครุศาสตร์
2566 งานวรรณกรรม ปัญหาจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั่นไม่เชิงเส้นและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประยุกต์... ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2566 งานศิลปกรรม ภาพลวดลายอิศวรวัชระหัสดี... ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารช อาจาารย์ธนัฐธนสาร ชัยรักษ์นิธิภัทร คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานศิลปกรรม ภาพช้างชูช่อพิกุล... ดร.ยุชิตา กันหามิ่ง ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อาจารย์ชลธิชา แสงงาม อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานศิลปกรรม ภาพช้างทรงเครื่องชูช่อพิกุล... ดร.ยุชิตา กันหามิ่ง ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อาจารย์ชลธิชา แสงงาม อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานวรรณกรรม การจัดการระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร Community Informatics System Management for Tourism, Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province... อาจารย์นารถนรี เฟื่องอิ่ม รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ นายอนุชา พวงผกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2567 งานวรรณกรรม การสร้างระบบทวิภาคแบบใหม่และพีชคณิตแบบบี... ผศ.พัชรา ม่วงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2567 งานวรรณกรรม การยกระดับการท่องเที่ยวเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมผ่านการออกแบบ และเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์เมืองชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร... นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์, นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง, นางสาวประภัสสร กลีบประทุม คณะวิทยาการจัดการ
2567 งานวรรณกรรม การสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ แบบมีส่วนร่วมอำเภอพบพระ จังหวัดตาก... นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์, นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง, นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานวรรณกรรม การจัดการระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร... อ.นารถนรี เฟื่องอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2566 งานวรรณกรรม การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ นายมนตรี ประชุม รศ.ดร.สฤษณ์ พรมสายใจ สำนักงานอธิการบดี
2566 งานวรรณกรรม ระบบบริหารจัดการให้บริการลงทะเบียนและชำระเงินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU DIGTAL UNIVERSITY) ... นายอนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2566 งานวรรณกรรม ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)... นายอนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2566 งานวรรณกรรม ระบบสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU EXAM) ... นายอนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2566 งานวรรณกรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก... ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา ผศ.มัลลิกา ทองเอม อาจารย์ธนัชพร หาได้ มรภ.กพ แม่สอด
2566 งานวรรณกรรม ระบบการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเองเสริมสร้างทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน ผ่านสมาร์ทโฟนและเว็บแอปพลิเคชัน... ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ อาจารย์พรนรินทร์ สายกลิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2566 งานวรรณกรรม การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไทยเป็นภาษาจีน... ดร.อภิญญา จอมพิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565 งานวรรณกรรม ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัดกำแพงเพชร... อาจาย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก คณะครุศาสตร์
2565 งานวรรณกรรม การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลอุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก... ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา ผศ.มัลลิกา ทองเอม อาจารย์ธนัชพร หาได้ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ มรภ.กพ แม่สอด
2566 อนุสิทธิบัตร สูตรชาหมักคอมบูชาจากดอกหล้วยไม้หญ้าจิ้มฟันควายและกรรมวิธีการผลิต... ผศ.ดร.เอนก หาลี, ผศ.ดร.ธนากร วงษศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2565 งานวรรณกรรม ระบบจัดการหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาลแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)... ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2567 งานศิลปกรรม 6... 7 คณะวิทยาการจัดการ
2567 งานศิลปกรรม 2... 2 คณะวิทยาการจัดการ
2567 งานศิลปกรรม 1... 1 คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานวรรณกรรม กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดกำแพงเพชร... อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
2566 งานวรรณกรรม การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไทยเป็นจีน... ดร.อภิญญา จอมพิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565 อนุสิทธิบัตร ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน... ปุณณดา ทรงอิทธิสุข มรภ.กพ แม่สอด
2565 อนุสิทธิบัตร สูตรอาหารเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งกามกราม... นายสุรชัย มูลมวล และ นางสาวแพรวา พรมทอง istanbul escort คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2565 อนุสิทธิบัตร ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน... อำไพ แสงจันทร์ไทย tbilisi escort คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2564 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากชิ้นส่วนเมล็ดกาแฟด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว The product development of Hsian-tsao (Mesona procumbens Hemsl.) in retort pouch... แดนชัย เครื่องเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2564 งานวรรณกรรม การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีผู้ปกครองเป็นสื่อกลาง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดกำแพงเพชร... อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย โดยบูรณาการทักษะการคิดตามแนวคิดของเดอโบโน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้คำถามเพื่อเสริมทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ... นันทิวัน อินหาดกรวด
เทพกาญจนา เทพแก้ว
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฏฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยา... ยุภาดี ปณะราช คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต... ปาริชาต เตชะ
ประภัสสร โตเกิด
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก... กันกนิษฐ์ จูรัตน์
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
มรภ.กพ แม่สอด
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมกลางแจ้งของปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมทักษะสมอง EF การยับยั้งชั่งใจ - คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกม... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็กปฐมวัยโดยโช้กิจกรรมสร้างสรรค์... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
จำนวน: 212 เรื่อง
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>