รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2565 งานดนตรีกรรม haha... hahakonntol คณะวิทยาการจัดการ
2564 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากชิ้นส่วนเมล็ดกาแฟด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว The product development of Hsian-tsao (Mesona procumbens Hemsl.) in retort pouch... แดนชัย เครื่องเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2564 งานวรรณกรรม การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีผู้ปกครองเป็นสื่อกลาง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดกำแพงเพชร... อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย โดยบูรณาการทักษะการคิดตามแนวคิดของเดอโบโน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้คำถามเพื่อเสริมทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ... นันทิวัน อินหาดกรวด
เทพกาญจนา เทพแก้ว
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฏฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยา... ยุภาดี ปณะราช คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต... ปาริชาต เตชะ
ประภัสสร โตเกิด
คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก... กันกนิษฐ์ จูรัตน์
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
มรภ.กพ แม่สอด
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยกิจกรรมกลางแจ้งของปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมทักษะสมอง EF การยับยั้งชั่งใจ - คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกม... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็กปฐมวัยโดยโช้กิจกรรมสร้างสรรค์... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค ของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมทักษะสมอง EF การยับยั้งชั่งใจ - คิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกม... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค ของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย... พธูรำไพ ประภัสสร
ศุภโชคชัย นันทศรี
วนัสนันท์ นุชนารถ
คณะวิทยาการจัดการ
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2564 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้สื่อของเล่นของเด็กปฐมวัย... อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คณะครุศาสตร์
2563 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวัดกำแพงเพชร... เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
2563 งานวรรณกรรม รูปแบบการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก... มัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแงเพชร แม่สอด... ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ มรภ.กพ แม่สอด
2563 งานวรรณกรรม การจัดทำรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมของักศึกษามหาวิทยาลัย : บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib... อนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ Time KPRU... อนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมบริหารและจัดการเว็บไซต์ KPRU Control... อนุชา พวงผกา สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม สมบัติเชิงความร้อนและสมบัติทางกายภาพของหินอ่อนเขาสว่างอารมณ์ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร... นงลักษณ์ จันทร์พิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม จังหวัดกำแพงเพชร... สุวิชญา บัวชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงาน... สุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนช้างวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนหน่อกล้วยไข่... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม ภาพพื้นหลังซุ้มประตูหน้าทางเข้าวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สื่อการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์เทคโนโลยีปรากฎตัวทางไกล เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร... ภูมินทร์ ตันอุตม์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร... อนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร... ประพล จิตคติ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน: 182 เรื่อง
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>