รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2563 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวัดกำแพงเพชร... เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
2563 งานวรรณกรรม รูปแบบการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก... มัลลิกา ทองเอม istanbul escort มรภ.กพ แม่สอด
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแงเพชร แม่สอด... ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ maslak escort มรภ.กพ แม่สอด
2563 งานวรรณกรรม การจัดทำรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมของักศึกษามหาวิทยาลัย : บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ şişli escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib... อนุชา พวงผกา şişli escort สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ Time KPRU... อนุชา พวงผกา vip escort สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม โปรแกรมบริหารและจัดการเว็บไซต์ KPRU Control... อนุชา พวงผกา kadıköy escort สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2563 งานวรรณกรรม สมบัติเชิงความร้อนและสมบัติทางกายภาพของหินอ่อนเขาสว่างอารมณ์ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร... นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ümraniye escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม จังหวัดกำแพงเพชร... สุวิชญา บัวชาติ istanbul escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงาน... สุรินทร์ เพชรไทย maltepe escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนช้างวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ şirinevler escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม สัญลักษณ์การ์ตูนหน่อกล้วยไข่... ภูมินทร์ ตันอุตม์ kartal escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานศิลปกรรม ภาพพื้นหลังซุ้มประตูหน้าทางเข้าวัดช้างรอบ... ภูมินทร์ ตันอุตม์ ümraniye escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563 งานวรรณกรรม การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สื่อการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์เทคโนโลยีปรากฎตัวทางไกล เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร... ภูมินทร์ ตันอุตม์ ümraniye escort คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง mersin escort คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง istanbul escort คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร... อนันธิตรา ดอนบันเทา ataköy escort คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร... ประพล จิตคติ avcılar escort คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกําแพงเพชร... นงลักษณ์ จิ๋วจู beylikdüzü escort มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสานึกความเป็นนพลเมืองแก่เยาวชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก... อดิเรก ฟั่นเขียว okmeydanı escort มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่... ปรัชญา ชะอุ่มผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ำแร่ จากบ่อน้ำพุพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร... ไพโรจน์ เอกอุฬาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามตรวจสอบความหลากหลายพรรณไม้และศึกษาสารสำคัญของพืชสมุนไพร กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร... วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเปลือกกล้วยไข่และเปลือกกล้วยน้ำว้าในการดูดซับคราบน้ำมัน... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพระยะยาว... อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดกำแพงเพชร... กรรณิกา อุสสาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การเปรียบเทียบส่วนเสริมกริยาระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกับการเรียนการสอน... นันทิวัน อินหาดกรวด คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ศุภรดา สุขประเสริฐ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูสมุนไพร... มณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อปลูกฝังทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพดา้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความเชื่อที่ปรากฏของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฎฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การใช้การเล่านิทานแบบบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ผลการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร... ปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... ราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์... วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561-2562... นพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน: 200 เรื่อง
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>