รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกําแพงเพชร... นงลักษณ์ จิ๋วจู มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสานึกความเป็นนพลเมืองแก่เยาวชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก... อดิเรก ฟั่นเขียว มรภ.กพ แม่สอด
2562 งานวรรณกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่... ปรัชญา ชะอุ่มผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ำแร่ จากบ่อน้ำพุพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร... ไพโรจน์ เอกอุฬาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามตรวจสอบความหลากหลายพรรณไม้และศึกษาสารสำคัญของพืชสมุนไพร กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร... วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเปลือกกล้วยไข่และเปลือกกล้วยน้ำว้าในการดูดซับคราบน้ำมัน... อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพระยะยาว... อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดกำแพงเพชร... กรรณิกา อุสสาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การเปรียบเทียบส่วนเสริมกริยาระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกับการเรียนการสอน... นันทิวัน อินหาดกรวด คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ศุภรดา สุขประเสริฐ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู... ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูสมุนไพร... มณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อปลูกฝังทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพดา้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความเชื่อที่ปรากฏของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฎฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การใช้การเล่านิทานแบบบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ผลการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร... ปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... ราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์... วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561-2562... นพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงานโดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นคอนโทรล... สมโภชน์ วงษ์เขียด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 งานวรรณกรรม การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน... ธนกิจ โคกทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 อนุสิทธิบัตร โยเกิร์ตน้ำผึ้งผสมลูกหว้า... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร เยลลี่เสาวรสเสริมหญ้าหวาน... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร การผลิตเยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมหญ้าหวาน... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร การผลิตเม็ดบีดบริโภคได้จากข้าวไรซ์เบอรี่... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 อนุสิทธิบัตร เครื่องดื่มข้าวหอมนิลผงจากการทำแห้งแบบโฟม-แมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต่อปริมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอยคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ... บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดกำแพงเพชร... บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2562 งานวรรณกรรม การพัฒนาโรงอบมะนาวดองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร... นิวดี คลังสีดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร... ประพล จิตคติ คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร... ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร คณะวิทยาการจัดการ
2562 งานวรรณกรรม กลยุทธ์การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ... ธงชัย ช่อพฤกษาและคณะ คณะครุศาสตร์
2562 งานวรรณกรรม การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... ธนสิทธิ นิตยะประภา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561 งานวรรณกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร... พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ำผึ้ง: สหกรณ์การเกษตรไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร... มณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก... พรรษพร เครือวงษ์ มรภ.กพ แม่สอด
2561 งานวรรณกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3... อรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
จำนวน: 182 เรื่อง
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>