รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2561 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิมและใบว่านแร้งคอดำ เพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร... ชญาดา กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดการใช้พลังงาน แก๊สหุงต้ม ในชุมชนหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร... ภาคิณ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาด้วย Active learning เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ศุภรดา สุขประเสริฐ คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร... อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 งานวรรณกรรม กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง (Hmong) และเมี่ยน(Mien) จังหวัดกำแพงเพชร... โอกามา จ่าแกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์... อดิเรก ฟั่นเขียว มรภ.กพ แม่สอด
2561 งานวรรณกรรม การผลิตเครื่องดื่มชนิดผงจากข้าวหอมนิลโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท... เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม... นงลักษณ์ จิ๋วจู มรภ.กพ แม่สอด
2561 งานวรรณกรรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อานนท์ ปลื้มเนตร คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ชลชลิตา แตงนารา คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน... ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561 งานวรรณกรรม การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของข้าวดอกข่า... ธิดารัตน์ พรหมมา คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม การจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปงของชาติพันธุ์ไทดำ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร... จิรัฎฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์
2561 งานวรรณกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชน... วรรณพรรณ รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายด้วยเอดาบูทเอ็มวัน... พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ... เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร... ปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร... ศิริพร โสมคำภา คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การจัดเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาการจัดการตลาดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิ... -
2559 งานวรรณกรรม พันธุ์ข้าวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตข้าวกล้องงอก เพื่อการบริโภค : กลุ่มส่งเสริมและผลิตพ... มณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดต... มัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
2559 งานวรรณกรรม กราฟทรีกับการเป็นนอนซิงกูลาร์คอมพลีเมนต์... นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ... สุรศักดิ์ บุญเทียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... สุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 งานวรรณกรรม การศึกษาและสร้างเครื่องวัดสัญญาณคลื่นหัวใจ... มนูญ บูลย์ประมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 งานวรรณกรรม แนวทางพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การสร้างบทเรียนท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วั... จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ... สมชัย วงษ์นายะ คณะครุศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม การทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ทราย ผงหินอ่อน ปูนซีเมนต์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์กระเบื้องหินทรายเทียม สำหร... สฤษณ์ พรมสายใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 งานวรรณกรรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่ดีของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... สุณี บุญพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดข้อมูล ที่ถูกเข้ารหัสความปลอดภัย... นรุตม์ บุตรพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีการเงินแบบมีส่วนร่วมสำหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน... ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิ... วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบำชากังราว... เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559 งานวรรณกรรม การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติของบุคลากรประจำหน่วยงานศูนย์ภาษา... สุพรรษา สมหารวงค์ สำนักวิทยาบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ
2559 งานวรรณกรรม การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างและสองแถบที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมโดยใช้วิธี... เทพ เกื้อทวีกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนานแสงแดดระหว่างปี 1958 และ 2012 สำหรับจังหวัดนครสวรรค์... ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 งานวรรณกรรม การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มร้านขายอาหา... เทพ เกื้อทวีกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559 งานวรรณกรรม ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ... วาสนา จรูญศรีโชติกำจร คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหัวบุก ในจังหวัดตาก... ธีรศิลป์ กันธา คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975 จากนา ้มะม่วง... จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559 งานวรรณกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจังหวัดกำแพงเพชร... ณัฐรดา วงษ์นายะ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน: 182 เรื่อง
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>