รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2558 งานวรรณกรรม การศึกษาความหลากหลายของพันธ์ข้าวพื้นเมืองในอำเภอคลองแม่ลายและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ... -
2558 งานวรรณกรรม กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขาคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพง... -
2558 งานวรรณกรรม การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกกลุ่มประวัติศ... -
2558 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร... -
2558 งานวรรณกรรม การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนโมเดลเรขาคณิตประกอบการสอนรายวิชาการเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรร... -
2558 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะการทำหุ่นจำลองเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษารายวิชาเทคนิคการทำหุ่นจำลอง คณะเทคโนโลยีอุตสาห... -
2558 งานวรรณกรรม สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว... -
2558 งานวรรณกรรม การศึกษารูปแบบการกระจายตัวและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟเพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใ... -
2558 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... -
2558 งานวรรณกรรม การประเมิณคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ... -
2558 งานวรรณกรรม การวิจัยการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล... -
2558 งานวรรณกรรม ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรราชภัฏใน... -
2558 งานวรรณกรรม แนวทางการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก... -
2558 งานวรรณกรรม ผลการสอนโดยใช้วงจร PDCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... -
2558 งานวรรณกรรม การพัฒนาการบริการกู้ยืมเงิน ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... -
2558 งานวรรณกรรม การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกม ในรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการ โปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศ... -
2558 งานวรรณกรรม โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช... -
2558 งานวรรณกรรม การสร้างบทเรียนท้องถิ่นจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ... -
2558 งานวรรณกรรม แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย... -
2558 งานวรรณกรรม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ... -
2558 งานวรรณกรรม การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่น ประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศ... -
2558 งานวรรณกรรม เตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... -
2558 งานวรรณกรรม การออกแบบเครื่องเรือนหัตกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุ่มเชือกกล้วยฟั่น จังหวัดกำแพงเพชร... -
2556 งานวรรณกรรม แนวทางการติดต่อสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา ที่มีต่อชุมชนชาวปกาเกอญอ บ้านพะกา หมู่ 4... อดิเรก ฟั่นเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556 งานวรรณกรรม การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสิงโตบางชนิดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย... ธนากร วงษศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556 งานวรรณกรรม ผลการใช้คำศัพท์ภาษาจีนที่นิยม จำนวน 500 คำ ส่งเสริมความสามารถด้านการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา โป... สายพิณ พิกุลทอง กูรุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556 งานวรรณกรรม การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน ระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ... วสันต์ เพชรพิมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556 งานวรรณกรรม การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อมรา ครองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอำเภอชายแดนจังหวัดตาก... ธีรศิลป์ กันธา คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม รายงานการวิจัยแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนครชุม จังหวัด... ชัชวาลย์ ธรรมสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556 งานวรรณกรรม การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจ... วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะครุศาสตร์
2556 งานวรรณกรรม ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวั... รัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนข... บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณะครุศาสตร์
2556 งานวรรณกรรม ศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิต ข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค... ขวัญดาว แจ่มแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 งานวรรณกรรม ศักยภาพและข้อจำกัดของการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติที่เป็นผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว ใน เขตองค์การบริ... พิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ มรภ.กพ แม่สอด
2555 งานวรรณกรรม ศักยภาพและข้อจำกัดในการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขจากผู้อพยพย้ายถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม... อดิเรก ฟั่นเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555 งานวรรณกรรม การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภั... วิษณุ บัวเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555 งานวรรณกรรม การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ... มนูญ บูลย์ประมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555 งานวรรณกรรม เกณฑ์การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เอกซ์เพรสชันนิสม์... ศุภพงศ์ ยืนยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์จุดอันตรายในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร... สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555 งานวรรณกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างยั่งยืน ... สุประภา สมนักพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555 งานวรรณกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร... รัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
2555 งานวรรณกรรม ผลของการใช้กรดซิตริก น้ำมะนาวและน้ำมะกรูดในกระบวนการหมักเนื้อวัวต่อความนุ่มเนื้อ และคุณสมบัติทางประส... พงษ์ชัย กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 งานวรรณกรรม การศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกนนทรี... พรเพ็ญ โชชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน: 182 เรื่อง
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>