รายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
# ปีที่จด ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2555 งานวรรณกรรม ผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิว... ชัยรัตน์ บุมี คณะครุศาสตร์
2555 งานวรรณกรรม การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอ... วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน: 182 เรื่อง
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5