รายงานการจดลิขสิทธิ์


ตารางการรายงานการจดลิขสิทธิ์
# ปีที่จดลิขสิทธิ์ ประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย คณะ
2561 งานวรรณกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชน... วรรณพรรณ รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายด้วยเอดาบูทเอ็มวัน... พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ... เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร... ปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
2561 งานวรรณกรรม การพัฒนาการลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร... ศิริพร โสมคำภา คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม แนวทางพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... ประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีการเงินแบบมีส่วนร่วมสำหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน... ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิ... วีรวรรณ แจ้งโม้ คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ... วาสนา จรูญศรีโชติกำจร คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหัวบุก ในจังหวัดตาก... ธีรศิลป์ กันธา คณะวิทยาการจัดการ
2559 งานวรรณกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจังหวัดกำแพงเพชร... ณัฐรดา วงษ์นายะ คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร... อมรา ครองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในอำเภอชายแดนจังหวัดตาก... ธีรศิลป์ กันธา คณะวิทยาการจัดการ
2556 งานวรรณกรรม ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวั... รัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
2555 งานวรรณกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร... รัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน: 17 เรื่อง
1